Aktualności Travel 

Wła­ści­ciele restau­ra­cji wzbu­dzili kon­tro­wer­sje ozna­cze­niem toa­lety

Ostat­nio gło­śno zro­biło się na temat wło­skiej restau­ra­cji Tenuta de Cam­po­relle. Wzmo­żone zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dziło znaj­du­jące się tam ozna­ko­wa­nie toa­let, oddzie­la­jące kobiety, męż­czyzn i gejów. Sym­bol wzbu­dził spore kon­tro­wer­sje, a wła­ści­ciele lokalu zostali skry­ty­ko­wani przez orga­ni­za­cje dzia­ła­jące na rzecz spo­łecz­no­ści LGBTQ+. „Znak fir­mowy” Jedną z restau­ra­cji we wło­skim Caval­lino jest Tenuta de Cam­po­relle. W jej... Czytaj więcej...
Aktualności Travel 

Tra­ge­dia w Bar­ce­lo­nie – wśród prze­stra­szo­nych tury­stów goście Cir­cuit Festi­val

Ostat­nino zapra­sza­li­śmy Was na pierw­szą pol­ską edy­cję Cir­cuit Festi­val i infor­mo­wa­li­śmy, że serce imprezy jest w Bar­ce­lo­nie, a jego orga­ni­za­to­rzy obcho­dzą wła­śnie 10 lat wyda­rze­nia. Wczo­raj dotarła do nas przy­kra wia­do­mość – w tury­stycz­nej czę­ści, Ram­blas, van wje­chał w tłum ludzi. Bajeczne waka­cje Nic dziw­nego, że Hisz­pa­nia przy­ciąga wielu tury­stów. Malow­ni­cze widoki, cie­pło, cie­kawa kuch­nia, otwarci... Czytaj więcej...
Aktualności Travel 

Circuit Warsaw Festival już 26 sierpnia w Warszawie

Macie ochotę na zabawę z praw­dzi­wego zda­rze­nia? To zare­zer­wuj­cie sobie ostatni week­end sierp­nia. Na 26.08 br. planowana jest jedna z najbardziej odjechanych imprez spod znaku hisz­pań­skiej Mati­nee Group. Specjalnie dla Was pierw­sza w Pol­sce edy­cja Cir­cuit Warsaw Festi­val. Będzie się działo! Naj­więk­sze w Pol­sce gay party Jeśli bra­kuje Wam wra­żeń i dawno nie byli­ście na... Czytaj więcej...
Aktualności Travel 

Gay Star News przedstawił ranking najbardziej LGBT friendly miast na świecie

Na świecie jest mnóstwo miejsc, które można określić jako LGBT friendly. Portal Gay Star News usystematyzował je i przedstawił ranking 100 najbardziej tęczowych miast na świecie. Wy, dokąd chętnie się wybierzecie? Macie jakieś własne ulubione miejsce? Madryt górą! Wśród uwzględnionych w notowaniu metropolii nie zabrakło zarówno turystycznych hitów, jak i mniej oczywistych wyborów. Spis... Czytaj więcej...
1 2 3 4