Rainbow Star - portal informacyjno - rozrywkowy

Header
collapse
Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1
Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych (Administrator) - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych
 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) - osoba fizyczna powołana przed Administratora, która zajmuje się nadzorowaniem stosowania przepisów ochrony danych.
 3. RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane także Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 4. Rainbow Star / Portal - witryna internetowa dostępna pod adresem www.rainbowstar.pl, za pośrednictwem którego użytkownik może zapoznawać się z publikowanymi treściami, komentować je oraz korzystać z innych funkcjonalności (np. zapisać się do newslettera).
 5. Użytkownik lub osoba, której dane dotyczą - osoba, która jest odbiorcą publikowanych treści, a jej dane są przetwarzane przez Administratora w celach określonych prawem przewidzianych.
 6. Ustawa - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie której dozwolone jest przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (e-mail, czy SMS) wyłącznie tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to swoją zgodę.
 7. Polityka prywatności – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Regulaminu.

§2
Administrator

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja My (ul. Chwarznieńska 53/20, 81-602 Gdynia) (dalej jako "Administrator"), posiadający na mocy zawartej umowy z dnia 23 grudnia 2023 roku prawa dzierżawy marki “Rainbow Star” oraz redakcji zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku (rejestracja: XV Ns Rej Pr 63/23).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO").
 3. Kontakt z Administratorem można nawiązać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@fundacjamy.org.
 4. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) w celu nadzorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych. Kontakt z IOD jest możliwy na adres e-mail: rodo@fundacjamy.org

§3
Podmioty danych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z Serwisu i usług świadczonych w portalu, w tym osób zamawiających usługę bezpłatnej subskrypcji (zapisujących się na newsletter), osób kontaktujących się z redakcją za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§4
Dane osobowe

 1. Administrator gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP komputera użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone są każdorazowo przy czynności: wypełnianiu formularzy (kontaktu, zapisu na newsletter).

§5
Dobrowolna zgoda na podanie danych

 1. Podanie niektórych danych jest niezbędne dla realizacji usług w Portalu np. kontaktu z redakcją Portalu drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy. Nie podanie wymaganych danych uniemożliwi realizację tych usług.
 2. Podanie danych wiąże się z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celach określonych w polityce Prywatności

§6
Podstawa prawna, cel i czas przetwarzania danych osobowych

Lp.

Podstawa prawna (RODO)

Cel przetwarzania danych

Czas przetwarzania

1.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Wysyłanie newslettera z informacjami o publikacjach Portalu i ofertach partnerówdo czasu cofnięcia zgody

2.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Świadczenie usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownikado momentu likwidacji Konta Użytkownika na wniosek Użytkownika

3.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Wyświetlanie reklam na stronie Portalu dostosowanych do Użytkownikado wniesienia sprzeciwu

4.

art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

Realizacja przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowegoprzez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego inne przepisy prawa

5.

art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)

Umożliwienie korzystania z formularza kontaktowegodo czasu cofnięcia zgody;

6.

art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami jakie Administrator albo Użytkownicy, których dotyczą dane osobowe mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu,przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

§7
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  a) dostępu do danych i ich sprostowania
  b) do cofnięcia tej zgody w każdej chwili, bez podawania przyczyny, jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona wcześniej zgoda
  c) do usunięcia danych (bycia zapomnianym), z wyjątkiem prawnego obowiązku archiwizacji danych przewidzianego w przepisach prawa; w takiej sytuacji Administrator może odmówić usunięcia danych,
  d) do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu
  e) do niepodlegania automatycznemu profilowaniu
  f) do kontroli przetwarzania danych i informowania o przetwarzaniu danych na każde żądanie
  g) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
   
 2. Ze swoich praw osoba może skorzystać w każdym czasie bez ograniczeń. W celu realizacji praw osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

§8
Powierzenie przetwarzania danych

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w Polityce Prywatności oraz w zakresie niezbędnym do wykonania umów zawartych z Portalem zastrzega, że powierzy przetwarzanie danych osobowych podmiotom dostarczającym infrastrukturę techniczną (w tym informatyczną), podmiotom odpowiedzialnym za obsługę Klienta, pracownikom i współpracownikom Administratora (w tym także firmom kurierskim) i innym upoważnionym podmiotom.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych

§9
Zabezpieczanie Danych

 1. Administrator stosuje wszelkie dostępne i odpowiednie środki i rozwiązania techniczno - organizacyjne, które zapewniając ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania danych u Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

§10
Google Analytics

 1. Portal wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które korzysta z adresów IP odwiedzających oraz plików Cookies w celu tworzenia statystyk oraz raportów na temat funkcjonowania oraz ruchu portalu.
 2. Dodatkowe informacje na temat korzystania oraz ochrony danych możesz naleźć w podanym linku: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.
 3. Aby twoje dane nie były zbierane przez Google Analytics należy pobrać, zainstalować oraz aktywować wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 4. Korzystanie z Google Analytics jest możliwe na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, tworzenia raportów oraz statystyk.

§11

Cloudflare

 1. W celu niezakłóconego dostarczania treści, strona internetowa rainbowstar.pl korzysta z zewnętrznych serwerów DNS (Domain Name Server) oraz infrastruktury CDN (Content Delivery Network). Oznacza to, że wszystkie dane związane z korzystaniem z witryny (w tym adres IP użytkownika, adresy odwiedzanych przez niego podstron witryny rainbowstar.pl), transmitowane są w postaci szyfrowanej poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i dostarczane do użytkownika końcowego przez serwery należące do Cloudflare Inc. Polityka prywatności CloudFlare Inc znajduje się pod adresem: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
 2. Krajem przechowywania danych użytkownika są Stany Zjednoczone Ameryki i inne. Ten kraj nie podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony.

  Cloudflare, Inc.
  101 Townsend St.
  San Francisco, CA 94107

  Cloudflare, Ltd.
  2nd Floor
  25 Lavington Street
  London
  SE1 0NZ

  Email: [email protected]
   
 3. Zastosowane zabezpieczenia: firma CloudFlare Inc. się samocertyfikowała zgodnie z Tarczą Prywatności UE-U.S.. Tarcza prywatności znajduje się pod adresem: https://www.privacyshield.gov/welcome Tarcza Prywatności UE-U.S. to zatwierdzony mechanizm certyfikacji zgodnie z Artykułem 42 RODO, który jest dozwolony na podstawie Artykułu 42(2)(f) RODO. Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca odpowiedniej ochrony Tarczy Prywatności UE-U.S.: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
 4. Przetwarzamy informacje zawarte w plikach cookie w prawnie uzasadnionym interesie (artykuł 6 (1)(f) RODO) zgodnie z celami określonymi w §6.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności (Aktualizacja), w sytuacji gdy będą tego wymagały zmiany przepisów i zmiany wybranych rozwiązań technicznych.
 2. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie udostępniona w Portalu i każda osoba może się z nią zapoznać.
 3. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.