Aktualności Prawo 

Osoby trans­pł­ciowe na rynku pracy – z jakimi prze­ciw­no­ściami muszą się mie­rzyć?

Na osoby trans­pł­ciowe chcące się zak­ty­wi­zo­wać zawo­dowo czeka wiele prze­szkód. Z jed­nej strony nara­żone są na dys­kry­mi­naję i prze­moc. Czę­sto nie decy­dują się na inter­wen­cję, bo prze­ko­nane są, że zakoń­czy się ona fia­skiem. Z dru­giej – na niedostateczne unor­mo­wa­nia prawne, głów­nie w zakre­sie nie­wy­star­cza­jąco zmo­der­ni­zo­wa­nych świa­dectw pracy. Świa­dec­twa pracy Wiele pro­ble­mów oso­bom, które prze­szły... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku odrzu­cił wnio­ski naro­dow­ców zakłó­ca­ją­cych Pik­nik Tęczo­wych Rodzin

2 Lipca przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji PRO – prawo do życia zakłó­cili pik­nik wień­czący Festi­wal Tęczo­wych rodzin. W czwar­tek Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku wydał posta­no­wie­nie o słusz­no­ści roz­wią­za­nia zgro­ma­dze­nia pra­wi­co­wych akty­wi­stów przez pre­zy­denta Sopotu. Nieu­dany pik­nik Na początku lipca (2.07 br.) w sopoc­kim klu­bie Ate­lier odbył się ósmy już Pik­nik Tęczo­wych Rodzin, koń­czący Festi­wal im poświę­cony. W pla­nach... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Pol­ska ze związ­kami part­ner­skimi? To moż­liwe!

24.07.2012 r. Sejm odrzu­cił ustawy o związ­kach part­ner­skich przy­go­to­wane przez SLD i Ruch Pali­kota. To, co wtedy wyda­wało się nie­wy­ko­nalne, dziś ma szansę się udać. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyjny przyj­rzy się spra­wie i moż­liwe, że szala zwy­cię­stwa prze­chyli się na stronę osób LGBT+ i ich sojusz­ni­kó­w. 5 lat temu Ponie­dzia­łek (24.07) nie był wesołą rocz­nicą. Pięć lat... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Tel Awiw wal­czy o tęczowe adop­cje

Teore­tycz­nie pary LGBT mogą adop­to­wać dzieci od 2008 r. Ale na­dal otrzy­ma­nie zezwo­le­nia na przy­ję­cie dziecka nie jest łatwym do speł­nie­nia marze­niem. Dotąd udało się to tylko trzem parom. W pią­tek (20. 07 br.) miesz­kańcy Tel Awiwu wyszli na ulicę, by wal­czyć o prawo do rodzin­nego szczę­ścia. Udało się? Początki praw do adop­cji... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Demo­kra­tyczni człon­ko­wie Kon­gresu pozwani za wywie­sze­nie tęczo­wych flag

Cztery osoby będące człon­kami i człon­ki­nią Kon­gresu wywie­siło ostat­nio tęczowe flagi pzy swo­ich gabi­ne­tach. Nie spodo­bało się to Repu­bli­kanowi, Chri­sowi Sevier’owi, więc posta­no­wił pozwać kole­gów i kole­żankę. Kolo­rowy Kon­gres Susan Davis z San Diego, Alan Loven­thal z Long Beach w Kali­forni, Don Beyer z Wir­gi­nii i Earl Blu­me­nauer z Ore­gonu. Co łączy te pra­cu­jące w Kon­gresie osoby? Wszyst­kie zostały... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo Sport i zdrowie 

„Seks” sło­wem tabu w nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej do WDŻ

Czy jest moż­li­wość zało­że­nia rodziny w tra­dy­cyj­nym, tak uwiel­bia­nym przez PiS, uję­ciu bez współ­ży­cia? Nie bar­dzo. Decy­denci nie biorą tego pod uwagę i seks trak­tują jak słowo tabu. W nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pada ono dwu­krot­nie. Nato­miast słowo rodzina – 173 razy. Rodzina tak, seks nie Pol­ski sys­tem edu­ka­cji dotknęła reforma frak­cji rzą­dzą­cej. I, oczy­wi­ście,... Czytaj więcej...
1 11 12 13 14 15 17