Aktualności Lifestyle Prawo 

WHO odebrało Robertowi Mugabe tytuł Ambasadora Dobrej Woli

W ubiegłym tygodniu WHO (World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia), na wniosek swojego nowego dyrektora - Dr Tedrosa Adhanom Ghebreyesus’a - nominowała do tytułu Ambasadora Dobrej Woli Roberta Mugabe. Zespół WHO przemyślał jednak tę nominację i w niedzielę odebrał honory homofobicznemu dyktatorowi z Zimbabwe. Twarda ręka nad Zimbabwe W południowej Afryce leży Zimbabwe. Państwem... Czytaj więcej...
Aktualności Lifestyle Prawo 

100 osób LGBT aresz­to­wa­nych i tor­tu­ro­wa­nych w Azer­bej­dża­nie

Orien­ta­cja homo­sek­su­alna w Azer­bej­dża­nie jest legalna od 2000 r. pomimo tego, wła­dze nagle urzą­dziły nagonkę na swo­ich kolo­ro­wych oby­wa­te­li. W tym tygo­dniu co naj­mniej 100 osób zostało aresz­to­wa­nych. 4,70% Życie osób LGBTQ+ w Azer­bej­dża­nie nie jest pro­ste. Kraj ten zna­lazł się na ostat­nim, 49 – tym, miej­scu ran­kingu Rain­bow Europe, spo­rzą­dzo­nym przez ILGA-Europe. Wynik, jaki... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Ruszył pro­ces Pola­ków oskar­żo­nych o mor­der­stwo bisek­su­al­nego muzyka

W stycz­niu ub. r. dwóch Pola­ków bru­tal­nie pobiło i zgwał­ciło przy uży­ciu dłu­giego przedmiotu Jima Reevesa – lidera popu­lar­nego w latach 90 – tych zespołu Sqe­ezer Arty­sta zmarł w wyniku krwo­toku wewnętrz­nego. W środę (13. 09 br.) Ber­liń­ski sąd otwo­rzył pro­ces. Pro­ku­ra­tur oce­nia, że moty­wem zbrodni była homo­fo­bia. Sqe­ezer Pamię­ta­cie szkolne dys­ko­teki w latach 90 – tych? Na pewno... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Ordo Iuris boi się ogra­ni­cze­nia wol­no­ści do dys­kry­mi­na­cji…

Wła­dze insty­tutu Ordo Iuris wyra­ziły we wto­rek zanie­po­kje­nie sytu­acją w Hisz­pa­nii. Ugru­po­wa­nie poli­tyczne Pode­mos zło­żyło tam w maju br. w izbie niż­szej Kor­te­zów pro­jekt ustawy chro­nią­cej osoby LGBTQ+ przed dys­kry­mi­na­cją. Według Kai Godek i jej przy­ja­ciół – doku­ment przy­go­to­wany przez hisz­pań­skich lewi­co­wych poli­ty­ków jest „poważ­nym zagro­że­niem wol­no­ści” i fawo­ry­zuje tęczową spo­łecz­ność. Możemy! Kim są Hisz­pa­nie... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Osoby trans­pł­ciowe na rynku pracy – z jakimi prze­ciw­no­ściami muszą się mie­rzyć?

Na osoby trans­pł­ciowe chcące się zak­ty­wi­zo­wać zawo­dowo czeka wiele prze­szkód. Z jed­nej strony nara­żone są na dys­kry­mi­naję i prze­moc. Czę­sto nie decy­dują się na inter­wen­cję, bo prze­ko­nane są, że zakoń­czy się ona fia­skiem. Z dru­giej – na niedostateczne unor­mo­wa­nia prawne, głów­nie w zakre­sie nie­wy­star­cza­jąco zmo­der­ni­zo­wa­nych świa­dectw pracy. Świa­dec­twa pracy Wiele pro­ble­mów oso­bom, które prze­szły... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku odrzu­cił wnio­ski naro­dow­ców zakłó­ca­ją­cych Pik­nik Tęczo­wych Rodzin

2 Lipca przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji PRO – prawo do życia zakłó­cili pik­nik wień­czący Festi­wal Tęczo­wych rodzin. W czwar­tek Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku wydał posta­no­wie­nie o słusz­no­ści roz­wią­za­nia zgro­ma­dze­nia pra­wi­co­wych akty­wi­stów przez pre­zy­denta Sopotu. Nieu­dany pik­nik Na początku lipca (2.07 br.) w sopoc­kim klu­bie Ate­lier odbył się ósmy już Pik­nik Tęczo­wych Rodzin, koń­czący Festi­wal im poświę­cony. W pla­nach... Czytaj więcej...
1 8 9 10 11 12 15