Aktualności Multimedia 

Wzru­sza­jąca histo­ria zako­cha­nych nasto­lat­ków. „In a Heart­beat”

Beth David i Este­ban Bravo dzięki akcji crowd­fun­din­go­wej stwo­rzyli słodką ani­ma­cję przed­sta­wia­jącą uczu­cie rodzące się mię­dzy dwoma uczniami. Histo­ryjka o rodzą­cym się zauro­cze­niu chłop­ców ma poka­zać, że „miłość jest dla każ­dego, bez względu na płeć”

Serce roz­ra­biaka

Jona­than i Sher­win mają 13–14 lat i cho­dzą do tej samej szkoły. Jona­than należy do grupy dzie­cia­ków uwa­ża­nych za naj­faj­niej­szych w szkole. Sher­win jest nie­śmia­łym chło­pa­kiem, zako­cha­nym w popu­lar­nym kole­dze. Nasto­la­tek robi wszystko, by obiekt wes­tchnień nie zauwa­żył, że „coś jest grane”. Utrud­nia mu to jego roz­bry­kane ser­duszko, które ucieka i zmu­sza do nawią­zy­wa­nia kon­taktu z Jona­thanem.

Chło­piec musi uci­szać ani­mo­wane serce, by kolega nie usły­szał jego koła­ta­nia, a każda próba schwy­ta­nia ucie­ki­niera pro­wa­dzi do pierw­szych spo­tkań i nie­śmia­łego dotyku. Jak zakoń­czył się ten pościg? Zobacz­cie sami.

Repre­zen­ta­cja jest ważna

Ta roz­czu­la­jąca 4 – minu­towa impre­sja powstała z ini­cja­tywy duetu stu­denc­kiego z Rin­gling Col­lege of Art. Szko­lący się w zakre­sie ani­ma­cji musieli wyko­nać pro­jekt dyplo­mowy. Prace zaczęły się pół­tora roku temu.

Zabra­kło im pie­nię­dzy na reali­za­cję ani­ma­cji, więc zde­cy­do­wali się spró­bo­wać crowd­fun­dingu. Efekty prze­ro­sły ich ocze­ki­wa­nia. Potrze­bo­wali 3 tys. dola­rów, a udało im sie uzbie­rać 14 tys. w ame­ry­kań­skiej walu­cie.

Beth Davies i Esta­ban Bravo chcieli poka­zać ani­mo­waną histo­rię szkol­nej miło­ści dwóch uczniów. Model jest znany, ale boha­te­rami zwy­kle są hete­ro­sek­su­alne pary zako­cha­nych. Wspo­mniała o tym także David. Gdy wymy­ślili, aby przed­sta­wić histo­rię naro­dzin uczu­cia pary jed­no­pł­cio­wej, ta idea zaczęła z nimi współ­grać. Mieli wtedy coś, co mogło być dla nich bar­dzo ważne i wyjąt­kowe.

Para twór­ców dla nada­nia opo­wia­stce głę­bo­ko­ści i auten­tycz­no­ści prze­stu­dio­wała wła­sne doświad­cze­nia. W cza­sach szkol­nych sami dora­stali, ukry­wa­jąc swoje uczu­cia. Boha­te­ro­wie bajki i ich twórcy byli swo­imi odbi­ciami. A krótki film ani­mo­wany był dla tych dru­gich niczym list do swo­ich młod­szych „ja”.

„W ostat­nich pro­gra­mach dla dzieci było kilka ukło­nów w stronę spo­łecz­no­ści LGBTQ…Ale jest to bar­dzo nie­spo­ty­kane, by postać LGBTQ stała w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia” – tłu­ma­czył Esta­ban Bravo.

Twórcy „In a Heart­beat” chcą prze­ła­mać szko­dliwe ste­reo­typy i poka­zać, że filmy z tęczo­wym moty­wem są odpo­wied­nie także dla dzieci. Ani­ma­tor prze­ko­nuje o nie­win­no­ści i lek­ko­ści bajki i ma nadzieję, że młod­sza publicz­ność znaj­dzie w niej coś dla sie­bie ze wględu na jej uni­wer­salną fabułę.

Wszak pra­wie każdy z nas zako­chi­wał się kie­dyś po raz pierw­szy. Para stu­den­tów wła­śnie na to chciała zwró­cić uwagę. Bajka ma być hoł­dem dla miło­ści i dowo­dem na to miłość ist­nieje ponad podzia­łami. Nie ukry­wają jed­nak, że dedy­kują efekt swo­jej pracy szcze­gól­nie dla dzie­cia­ków LGBTQ. Przy­po­mi­nają też, że ucznio­wie i uczen­nice w szko­łach na­dal doświad­czają prze­śla­do­wa­nia zwią­za­nego z ich orien­ta­cją, a w baj­kach ani­mo­wanych wciąż bra­kuje osób odbie­ga­ją­cych od hete­ro­normy.

David i Esta­ban przy­znają, że poja­wiły się hej­ter­skie komen­ta­rze na fanow­skim kon­cie, ale na szczę­ście zostały prze­wa­żone sym­pa­tycz­nymi wia­do­mo­ściami. Według por­talu atti­tude dys­ku­sja odbywa się w całym inter­ne­cie i zda­nia też są bar­dzo podzie­lone.

Pre­miera ani­ma­cji miała miej­sce w ponie­dzia­łek (31.07 br.), a bajka ma już ponad 14 mln. wyświe­tleń! Zawyż­cie te sta­ty­styki, jeśli macie ochotę. Warto bo polecamy ją nie tylko dzieciom.

„Piękna kre­ska, świet­nie poka­zane emo­cje, po pro­stu wrusz. Pokaż tę ani­ma­cję ludziom, któ­rzy uwa­żają, że w miło­ści osób tej samej płci jest „coś nie­nor­mal­nego”, może coś zro­zu­mieją?” – zachęca Marta Cia­stoch z noizz.pl.

Źródła: planeta.fmnoizz.pl, queer.pl [1] [2]nbcnews.comlatimes.comgizmodo.com, fot. YouToube

Polecane artykuły

Zostaw komentarz