Aktualności Lifestyle Multimedia 

Szef Hallmark Channel przeprosił za usunięcie reklam z całującymi się osobami LGBTQ+.

Na początku miesiąca jedna z ame­ry­kań­skich sta­cji tele­wi­zyj­nych zde­cy­do­wała się na pro­mo­cję  Zoli, czyli firmy uła­twia­ją­cej orga­ni­za­cję ślubów. W ubie­głym tygo­dniu, na pole­ce­nie kon­cernu – matki, Hal­l­mark Chan­nel wyco­fał jed­nak spoty z udzia­łem tęczo­wych zako­cha­nych, co nie spodo­bało się widzom o postę­po­wych poglą­dach. Osta­tecz­nie kie­row­nic­two sta­cji prze­pro­siło za „nie­słuszną decy­zję” Crown Media Family Networks i zade­kla­ro­wało zwięk­sze­nie inten­syw­no­ści pracy na rzecz repre­zen­ta­cji naszej spo­łecz­no­ści

Na dal­szym pla­nie

Para kobiet stoi w sali ślub­nej, roz­ma­wia­jąc o swoim przy­ję­ciu. Wkrótce potem mistrz cere­mo­nii pyta obie panie, czy Zola uczy­ni­łaby pla­no­wa­nie ich wesela znacz­nie łatwiej­szym. Wtedy obie odpo­wia­dają twier­dząco i wymie­niają się poca­łun­kiem.

Tak – w skró­cie – rysuje się fabuła jed­nej z sze­ściu reklam, które u progu mie­siąca zaczęła emi­to­wać sta­cja Hal­l­mark Chan­nel. Seria spo­tów należy do firmy Zola, z którą sta­cja pod­pi­sała kon­trakt kilka lat temu.

Osoby LGBTQ+ pro­mują usługi ślub­nych asy­sten­tów od 2017. Jak pew­nie się domy­śla­cie, ich obec­ność w mediach jest solą w oku zwo­len­ni­ków pra­wicy. Nie ina­czej było i tym razem, co potwier­dzają wpisy nie­za­do­wo­lo­nych Ame­ry­ka­nów.

Rozgo­ry­cze­nia nie kryła m.in. grupa One Mil­lion Moms. Jej człon­ki­nie stwo­rzyły pety­cję, by pro­sić o „ponowne roz­pa­trze­nie emi­sji reklam z parami osób tej samej płci” oraz zacho­wa­nie przez pra­cow­ni­ków sta­cji wier­no­ści wobec tra­dy­cyj­nych reguł. Podobny apel wysto­so­wali dzien­ni­ka­rze z kato­lic­kiej orga­ni­za­cji Life­Si­te­News.

Kon­flikt nara­sta­jący po pre­zen­ta­cji roman­tycz­nych mate­ria­łów zanie­po­koił Crown Media Family Networks. Zarząd kon­cernu nie chciał, aby gorąca dys­ku­sja odsu­wała w cień główny cel nale­żą­cego do niego kanału – dostar­cza­nie roz­rywki. W związku z tym, wszyst­kie tęczowe mate­riały zostały wyco­fane.

I cho­ciaż rzecz­nik Hal­l­mark Cards, Inc. zapew­niał o uni­wer­sal­no­ści zakazu „publicz­nego wyra­ża­nia uczuć w tej płat­nej rekla­mie”, dwa spoty z oso­bami hete­ro­sek­su­al­nymi nie ule­gły ocen­zu­ro­wa­niu.

#BoycottHal­l­mark

Taki stan rze­czy roz­gnie­wał szefa działu mar­ke­tin­go­wego Zoli. Mike Chi poin­for­mo­wał o zakoń­cze­niu współ­pracy przez firmę i pod­kre­ślił, iż „wszyst­kie poca­łunki, pary i mał­żeń­stwa są równe”.

Naj­wię­cej jed­nak działo się na Twit­te­rze. W ubie­gły week­end fur­rorę robił tam hasz­tag #BoycottHal­l­mark. Co wię­cej, w gro­nie komen­ta­to­rów zaj­ścia zna­la­zła się nawet Ellen DeGe­ne­res.

Czy to nie jest już pra­wie rok 2020? @hallmarkchan­nel, @bil­lab­bot­tHC… Co Wy sobie myśli­cie? Wyja­śnij­cie, pro­szę. Zamie­niamy się w słuch – iry­to­wała się kome­diantka.

Bar­dzo ważny w tej spra­wie jest ponadto wpis na pro­filu GLAAD. Człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia okre­ślili spo­sób wyeli­mi­no­wa­nia z ekranu nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­nych postaci jako rażący. Samo posta­no­wie­nie o anu­lo­wa­niu emi­sji fil­mów pro­mo­cyj­nych jest ich zda­niem „dys­kry­mi­na­cyjne i hipo­kry­tyczne, szcze­gól­nie ze strony sieci, która twier­dzi, iż jej ramówka jest przy­ja­zna rodzi­nie”.

Nie­słuszna decy­zja

W nie­dzielę na stro­nie inter­ne­to­wej „serca tele­wi­zji” poja­wiło się oświad­cze­nie pt. „Hal­l­mark potwier­dza swoje zaan­ga­żo­wa­nie na rzecz róż­no­rod­no­ści i inte­gra­cji”. Jeden z pierw­szych frag­men­tów zawiera cytat z wypo­wie­dzi dyrek­tora kanału, dekla­ru­ją­cego skru­chę zespołu Crown Media Family Networks.

Mówiąc wprost, oni wie­rzą, że ta decy­zja była nie­słuszna. Nasza misja zako­rze­niona jest w tym, żeby poma­gać wszyst­kim ludziom w łącze­niu się, cele­bro­wa­niu tra­dy­cji i inspi­ro­wa­niu do wychwy­ty­wa­nia zna­czą­cych momen­tów w ich życiach – tłu­ma­czył Mike Perry.

Bizne­smen zade­kla­ro­wał, że każdy czyn­nik szko­dzący osią­gnię­ciu wspo­mnia­nego celu nie odzwier­cie­dla cha­rak­teru pro­wa­dzo­nego przez niego przed­się­bior­stwa. Prze­pro­sił też za zra­nie­nie oraz roz­cza­ro­wa­nie, spo­wo­do­wane sta­no­wi­skiem prze­ło­żo­nych.

Hal­l­mark jest, a także zawsze był, oddany róż­no­rod­no­ści oraz inklu­zyw­no­ści – zarówno w miej­scu pracy, jak i w zakre­sie two­rzo­nych przez nas pro­duk­tów. Inten­cją Hal­l­mark’a ni­gdy nie jest dzie­le­nie, ani two­rze­nie kon­tro­wer­sji. Jeste­śmy wklu­cza­jącą firmą, na co mamy dowody – zapew­nili władcy srebr­nego ekranu.

Ulu­bieńcy For­bes’a przy­po­mnieli o sprze­da­wa­nych przez sie­bie kart­kach z moty­wem LGBTQ+, a następ­nie wymie­nili dzia­ła­nia, jakie pod­jęli na rzecz walki o respek­to­wa­nie praw tęczo­wej spo­łecz­no­ści, a także przy­znane im na tym polu wyróż­nie­nia.

W tek­ście znaj­dziemy także obiet­nicę współdzia­ła­nia z GLAAD, jak rów­nież próby ponow­nego nawią­za­nia współ­pracy z Zolą. W tej chwili nie wia­domo jesz­cze, czy asy­stenci w pro­ce­sie pla­no­wa­nia poru­sza­ją­cych uro­czy­sto­ści dadzą sta­cji drugą szansę. Co prawda Mike Chi zdra­dził, że ekipa Zoli poczuła ulgę na wieść o zamia­rach daw­nego part­nera w inte­re­sach, ale zanim odkryje wszyst­kie karty – musimy uzbroić się w cier­pli­wość.

Jak myśli­cie, czy prze­pro­siny ze strony tele­wi­zyj­nego poten­tata są szczere? Czy miesz­ka­jąc w Sta­nach Zjed­no­czo­nych oglą­da­li­by­ście Hal­l­mark Chan­nel? Jeste­śmy cie­kawi Waszych poglą­dów na ten temat!

Źródła: wirtualnemedia.pl, corporate.hallmark.com, dailywire.com, en.wikipedia.org, aol.com, wsj.com, nbcnews.com [1] [2]fot. nytimes.com

Polecane artykuły

Zostaw komentarz