Aktualności Multimedia 

Gen­der­flu­idowa postać dołą­czyła do Uni­ver­sum DC!

Lubi­cie komiksy i wspie­ra­cie fan­dom DC? To mamy dla Was dobrą wia­do­mość. Twór­cy kul­to­wych komik­sów stwo­rzyl­i pierw­szego w nowym uni­wer­sum gen­der flu­ido­wego boha­tera.

Anty- Boha­ter

Krót­kie włosy ufor­mo­wane w iro­kez z bia­łym pasem­kiem, oczy zazna­czone czarną kre­ską, biały kra­wat, gar­ni­tur i płaszcz z tęczową pod­szewką. Czyje to atry­buty? Doc­tora Endless’a. Twórcy legen­dar­nego DC comics wyko­nali ukłon w stronę spo­łecz­no­ści LGBT i stwo­rzyli pierw­szego w nowym (od cza­sów DC Rebirth) uni­wer­sum gen­derflu­ido­wego boha­tera. Wcze­śniej, w 2015 r. DC poin­for­mo­wało o innej postaci, Por­ce­lain.

W toku akcji postać z iro­ke­zem będzie śle­dzić taj­nego agenta rzą­do­wego. Oka­zało się bowiem, że Seba­stian Faust, tajny agent rzą­dowy zszedł na prze­stęp­czą ścieżkę i stał się naj­groź­niej­szym magi­kiem Ame­ryki. Doc­tor Endless otrzyma wspar­cie anty – boha­te­rów zna­nych już fanom DC: Enchan­tress, Gen­tle­man Ghost’a czy El Dia­blo. Razem two­rzyć będą zespół powo­łany przez Amandę Wal­ler.

Przed­sta­wi­cie­le DC powie­dzie­li, że jako swój główny target obrało dwie grupy – fan­dom Sand­mana i osoby zain­te­re­so­wane tema­tyką LGBTQ.

Co ma to Gaimann?

Postać została zain­spi­ro­wana twór­czo­ścią Neila Gaimann’a, a kon­kret­nie komik­sami o Sand­manie. Pier­wow­zo­rem dla Doc­tor Endless była osoba The Endless, od któ­rej DC zapo­ży­czyło wygląd i moce.

Jak sam mistrz pióra postrzega nakre­śloną przez sie­bie istotę?

„Nie­skoń­czo­ność? Nie­skoń­czo­no­ścią są jedy­nie wzory. Nie­skoń­czo­no­ścią sa pomy­sły. Nie­skoń­czo­no­ścią są funk­cje falowe. Nie­skoń­czo­no­ścią są powta­rza­jące się motywy. Nie­skoń­czo­no­ścią są echa ciem­no­ści i nic wię­cej. Nie mamy prawa, by igrać z ich życiami, zarzą­dzać ich snami i ich pra­gnie­niami” – pisał w 48 zeszy­cie Destruc­tion, Sand­man.

U boku Sand­mana poja­wiła się też inna postać o płyn­nej toż­sa­mo­ści płcio­wej – Desire. Boha­terka począ­kowo iden­ty­fi­ko­wała się jako osoba agen­der. Ale póź­niej wyko­rzy­stała płcio­wość do osią­ga­nia swo­ich celów i zaczęła okre­ślać się jako gene­der fluid.

Mimo, że sam pisarz jesz­cze nie wypo­wie­diał się na temat enig­ma­ty­czej per­sony Dok­tora Endless’a, rywal Marvela spo­dziewa się, że autor „Ame­ry­kań­skich Bogów” cie­pło przyj­mie nową oso­bi­stość zako­rze­nioną w jego świe­cie.

Według Ble­eding Cool, Doc­tor Endless po raz pierw­szy „spo­tkamy” w pierw­szej edy­cji serii Suicide Squad: The Black Files. Pierw­szy odci­nek gra­ficz­nej histo­rii pojawi się na pół­kach księ­garni już w sierp­niu, więc bądź­cie uważ­ni.

Redak­cja Pink News zwraca uwagę na to, że w ostat­nim roku popku­lura była wyjąt­kowo przy­chylna tęczo­wym boha­te­rom i boha­ter­kom.

Naj­pierw Ame­rica Cha­ves została uho­no­ro­wana przez Marvela wła­snym komik­sem, opo­wia­da­ją­cym o przy­go­dach wal­czą­cej z nazi­stami nasto­latki o laty­now­skich korze­niach, wycho­wa­nej przez parę les­bi­jek.

Następ­nie Twór­cy nowego filmu o Power Ran­gers powie­dzieli, że żółta wojow­niczka – Trini – jest les­bijką. Była Tym samym została pierw­szą super­bo­ha­terką w kine­ma­to­gra­ficz­nym hicie kaso­wym. Cze­kamy na wię­cej takich wia­do­mo­ści.

Ewa Bednarek

Źródło: pinknews.co.uk, bleedingcool.com [1],[2] fot. konbini.com

Polecane artykuły

Zostaw komentarz