Aktualności Travel 

Circuit Warsaw Festival już 26 sierpnia w Warszawie

Macie ochotę na zabawę z praw­dzi­wego zda­rze­nia? To zare­zer­wuj­cie sobie ostatni week­end sierp­nia. Na 26.08 br. planowana jest jedna z najbardziej odjechanych imprez spod znaku hisz­pań­skiej Mati­nee Group. Specjalnie dla Was pierw­sza w Pol­sce edy­cja Cir­cuit Warsaw Festi­val. Będzie się działo!

Naj­więk­sze w Pol­sce gay party

Jeśli bra­kuje Wam wra­żeń i dawno nie byli­ście na dobrej imprezie, weź­cie szybko kalen­darz lub tele­fon i zaznacz­cie w nim datę 26.08 br. Wła­śnie wtedy w War­sza­wie odbę­dzie się pierw­sza w Pol­sce odsłona imprezy rodem ze sło­necz­nej Hisz­pa­nii.

Wyda­rze­nie odbywa się cyklicz­nie w Bar­ce­lo­nie, gdzie orga­ni­zuje ją firma even­tova Mati­nee Group. W tym roku festi­wal świę­tuje swój pierw­szy okrą­gły jubi­le­usz.

Roz­kład jazdy

Z oka­zji dzie­się­cio­le­cia ist­nie­nia CF, jego gwiazdy odwie­dzą Was w sto­łecz­nym klu­bie Iskra, znaj­du­ją­cym się przy ul. Wawel­skiej 5.

Zoba­czy­cie DJ-skie show w wykonaniu Jor­dana Rag’a, Ale­jan­dro Alva­reza. Do Pol­ski przy­jadą też Mar­tin Mazza, Ser­gio Moreno, Flex Xtremmo oraz Fla­vuo Zarza i Ivan Gomez.

Teraz czas na nie­spo­dziankę od orga­ni­za­to­rów – Jeśli pla­nu­je­cie uczest­ni­czyć w Cir­cuit Festi­val, a jeste­ście spoza War­szawy – może­cie sko­rzy­stać z pakie­tów bile­to­wych. W ich cenie zawarty jest koszt samego biletu, a także pobyt w hotelu w sercu sto­licy. Chec­kout wyzna­czony jest na 27. 08 br. do godz. 17.00, więc będzie­cie mogli się wylu­zo­wać i spo­koj­nie wró­cić do domu. Tylko śpiesz­cie się, bo liczba bile­tów jest ogra­ni­czona! Zarówno pakiety, jak i zwy­kłe wej­ściówki może­cie kupić tu: reparty.pl

Uwaga KONKURS specjalnie dla naszych czytelników. Wystarczy, że polubisz naszą stronę na facebooku ( jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś 😛 ) udostępnisz post z informacją o imprezie do publicznej wiadomości i napiszesz ciekawy komentarz z odpowiedzią. Czemu akurat Tobie mamy podarować zaproszenie na Circuit Warsaw Festival? To wszystko wystarczy, żeby wziąć udział w losowaniu jednego z 5 zaproszeń. Życzymy udanej zabawy!

Polecane artykuły

Zostaw komentarz