Aktualności Sport i zdrowie 

Chmielna Express- pierwsza poradnia PReP w Polsce!

Dni 17–24 listopada to okres, gdy od pięciu lat obchodzimy Europejski Tydzień Testowania na HIV i HCV. W związku z tym, że o zdrowie warto dbać – zachęcamy do poddawania się badaniom. Zapraszamy także do pierwszej poradni PReP, której otwarcie zaplanowane jest na 1.12 br. Badajmy się! Każdego roku 2 na 3 osób dowiaduje się, że jest... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Histo­rie dzia­ła­czy ACT UP chro­nione dzięki pro­jek­towi dok­to­ranta z Yale Uni­ver­sity

30 lat temu, w marcu, powstała koali­cja ACT UP, łącząca dzia­ła­czy uświa­da­mia­ją­cyh w zakre­sie HIV i AIDS która uczy­niła akty­wizm waż­nym aspek­tem poli­tyki społecznej LGBTQ+. Dziś dok­to­rant histo­rii z Yale Uni­ver­sity, moty­wo­wany ochroną spo­łe­czeń­stwa przed rzą­dami Trumpa, roz­wija oralny pro­jekt, mający na celu utrwa­le­nie histo­rii boha­te­rów tej ekipy i ukształ­to­wa­nia nowego poko­le­nia dzia­ła­ją­cych. Cisza= Śmierć AIDS... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Sędzia pił­kar­ski znany z Pre­mier League wyouto­wał się

W Lidze zna­nej także jako Pre­miership Ryan Atkin jest czwar­tym arbi­trem. Pra­cuje także pod­czas meczy niż­szej rangi – wtedy stoi naj­wy­żej w hie­rar­chii wśród kole­gów po fachu. Jest też pierw­szym sędzią piłki noż­nej na tere­nie Wysp Bry­tyj­skich, który zde­cy­do­wał się na coming out. Uczest­ni­czyć całym sobą Ci z Was, któ­rzy inte­re­sują się piłką... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Nau­kowcy coraz bli­żej stwo­rze­nia szcze­pionki na hiv!

Ame­ry­kań­scy naukowcy z Naro­do­wego Insty­tutu Zdro­wia, doko­nali odkry­cia, które może przy­czy­nić się do szyb­szego wyna­le­zie­nia szcze­pionki prze­ciwko HIV. Przedmio­tem badań uczo­nych były krowy, któ­rym wsz­cze­piono wirusa. Oka­zało się, że w ciągu nie­spełna dwóch mie­sięcy ich orga­nizmy wytwo­rzyły uni­kalne prze­ciw­ciała, zdolne do poko­na­nia wirusa. Teraz naukowcy zasta­na­wiają się jak wyko­rzy­stać odkry­cie w prak­tyce. Sza­cuje... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Rzeżączka – najbardziej rozpoznawalna choroba weneryczna w Europie uodparnia się na antybiotyki!

Nowa super bakteria, odporna na wszystkie znane antybiotyki, zaczyna zagrażać zdrowiu i życiu ludzi - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Tym razem jest to bakteria wywołująca rzeżączkę, chorobę weneryczną powodującą świąd i pieczenie narządów rodnych, ropne wycieki z cewki moczowej i pochwy, zakażenie odbytu i gardła, a w powikłaniach nawet... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo Sport i zdrowie 

„Seks” sło­wem tabu w nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej do WDŻ

Czy jest moż­li­wość zało­że­nia rodziny w tra­dy­cyj­nym, tak uwiel­bia­nym przez PiS, uję­ciu bez współ­ży­cia? Nie bar­dzo. Decy­denci nie biorą tego pod uwagę i seks trak­tują jak słowo tabu. W nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pada ono dwu­krot­nie. Nato­miast słowo rodzina – 173 razy. Rodzina tak, seks nie Pol­ski sys­tem edu­ka­cji dotknęła reforma frak­cji rzą­dzą­cej. I, oczy­wi­ście,... Czytaj więcej...
1 2 3 4 5 6