Aktualności Prawo 

Ruszył pro­ces Pola­ków oskar­żo­nych o mor­der­stwo bisek­su­al­nego muzyka

W stycz­niu ub. r. dwóch Pola­ków bru­tal­nie pobiło i zgwał­ciło przy uży­ciu dłu­giego przedmiotu Jima Reevesa – lidera popu­lar­nego w latach 90 – tych zespołu Sqe­ezer Arty­sta zmarł w wyniku krwo­toku wewnętrz­nego. W środę (13. 09 br.) Ber­liń­ski sąd otwo­rzył pro­ces. Pro­ku­ra­tur oce­nia, że moty­wem zbrodni była homo­fo­bia. Sqe­ezer Pamię­ta­cie szkolne dys­ko­teki w latach 90 – tych? Na pewno... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Ordo Iuris boi się ogra­ni­cze­nia wol­no­ści do dys­kry­mi­na­cji…

Wła­dze insty­tutu Ordo Iuris wyra­ziły we wto­rek zanie­po­kje­nie sytu­acją w Hisz­pa­nii. Ugru­po­wa­nie poli­tyczne Pode­mos zło­żyło tam w maju br. w izbie niż­szej Kor­te­zów pro­jekt ustawy chro­nią­cej osoby LGBTQ+ przed dys­kry­mi­na­cją. Według Kai Godek i jej przy­ja­ciół – doku­ment przy­go­to­wany przez hisz­pań­skich lewi­co­wych poli­ty­ków jest „poważ­nym zagro­że­niem wol­no­ści” i fawo­ry­zuje tęczową spo­łecz­ność. Możemy! Kim są Hisz­pa­nie... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Osoby trans­pł­ciowe na rynku pracy – z jakimi prze­ciw­no­ściami muszą się mie­rzyć?

Na osoby trans­pł­ciowe chcące się zak­ty­wi­zo­wać zawo­dowo czeka wiele prze­szkód. Z jed­nej strony nara­żone są na dys­kry­mi­naję i prze­moc. Czę­sto nie decy­dują się na inter­wen­cję, bo prze­ko­nane są, że zakoń­czy się ona fia­skiem. Z dru­giej – na niedostateczne unor­mo­wa­nia prawne, głów­nie w zakre­sie nie­wy­star­cza­jąco zmo­der­ni­zo­wa­nych świa­dectw pracy. Świa­dec­twa pracy Wiele pro­ble­mów oso­bom, które prze­szły... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku odrzu­cił wnio­ski naro­dow­ców zakłó­ca­ją­cych Pik­nik Tęczo­wych Rodzin

2 Lipca przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji PRO – prawo do życia zakłó­cili pik­nik wień­czący Festi­wal Tęczo­wych rodzin. W czwar­tek Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku wydał posta­no­wie­nie o słusz­no­ści roz­wią­za­nia zgro­ma­dze­nia pra­wi­co­wych akty­wi­stów przez pre­zy­denta Sopotu. Nieu­dany pik­nik Na początku lipca (2.07 br.) w sopoc­kim klu­bie Ate­lier odbył się ósmy już Pik­nik Tęczo­wych Rodzin, koń­czący Festi­wal im poświę­cony. W pla­nach... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Pol­ska ze związ­kami part­ner­skimi? To moż­liwe!

24.07.2012 r. Sejm odrzu­cił ustawy o związ­kach part­ner­skich przy­go­to­wane przez SLD i Ruch Pali­kota. To, co wtedy wyda­wało się nie­wy­ko­nalne, dziś ma szansę się udać. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyjny przyj­rzy się spra­wie i moż­liwe, że szala zwy­cię­stwa prze­chyli się na stronę osób LGBT+ i ich sojusz­ni­kó­w. 5 lat temu Ponie­dzia­łek (24.07) nie był wesołą rocz­nicą. Pięć lat... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Tel Awiw wal­czy o tęczowe adop­cje

Teore­tycz­nie pary LGBT mogą adop­to­wać dzieci od 2008 r. Ale na­dal otrzy­ma­nie zezwo­le­nia na przy­ję­cie dziecka nie jest łatwym do speł­nie­nia marze­niem. Dotąd udało się to tylko trzem parom. W pią­tek (20. 07 br.) miesz­kańcy Tel Awiwu wyszli na ulicę, by wal­czyć o prawo do rodzin­nego szczę­ścia. Udało się? Początki praw do adop­cji... Czytaj więcej...
1 18 19 20 21 22 24