Aktualności Prawo 

Tel Awiw wal­czy o tęczowe adop­cje

Teore­tycz­nie pary LGBT mogą adop­to­wać dzieci od 2008 r. Ale na­dal otrzy­ma­nie zezwo­le­nia na przy­ję­cie dziecka nie jest łatwym do speł­nie­nia marze­niem. Dotąd udało się to tylko trzem parom. W pią­tek (20. 07 br.) miesz­kańcy Tel Awiwu wyszli na ulicę, by wal­czyć o prawo do rodzin­nego szczę­ścia. Udało się? Początki praw do adop­cji... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Demo­kra­tyczni człon­ko­wie Kon­gresu pozwani za wywie­sze­nie tęczo­wych flag

Cztery osoby będące człon­kami i człon­ki­nią Kon­gresu wywie­siło ostat­nio tęczowe flagi pzy swo­ich gabi­ne­tach. Nie spodo­bało się to Repu­bli­kanowi, Chri­sowi Sevier’owi, więc posta­no­wił pozwać kole­gów i kole­żankę. Kolo­rowy Kon­gres Susan Davis z San Diego, Alan Loven­thal z Long Beach w Kali­forni, Don Beyer z Wir­gi­nii i Earl Blu­me­nauer z Ore­gonu. Co łączy te pra­cu­jące w Kon­gresie osoby? Wszyst­kie zostały... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo Sport i zdrowie 

„Seks” sło­wem tabu w nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej do WDŻ

Czy jest moż­li­wość zało­że­nia rodziny w tra­dy­cyj­nym, tak uwiel­bia­nym przez PiS, uję­ciu bez współ­ży­cia? Nie bar­dzo. Decy­denci nie biorą tego pod uwagę i seks trak­tują jak słowo tabu. W nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pada ono dwu­krot­nie. Nato­miast słowo rodzina – 173 razy. Rodzina tak, seks nie Pol­ski sys­tem edu­ka­cji dotknęła reforma frak­cji rzą­dzą­cej. I, oczy­wi­ście,... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Angela Merkel a sprawa równości małżeńskiej w Niemczech

W ostatnim czasie z różnych stron świata dobiegają nas wiadomości o kolejnych państwach, których władze zdecydowały się na wprowadzenie równości małżeńskiej. Tym razem gra o legalizację małżeństw jednopłciowych toczy się w Niemczech, gdzie przez lata nie udało się tego dokonać Merkel nie chciała małżeństw Mimo, że w Niemczech od 2001 r. można zawierać związki partnerskie i adoptować... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Zwolennicy związków partnerskich w większości!

Batalia o legalizację jednopłciowych związków partnerskich trwa nie od dziś. Zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Jeszcze w 2016 r. 40% głosów "za" uznane zostało za "rekord tolerancji". Dziś osiągamy przewagę i powoli zmierzamy ku dobremu. Miłość ma przewagę Pamiętacie, jak niedawno reżyser "Artykułu Osiemnastego" pytał Grzegorza Schetynę "Gdzie nasze związki"?... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Ziobro broni drukarza – homofoba i zapowiada kasację jego wyroku

Pamiętacie sprawę łódzkiego drukarza, Adama J., który odmówił wykonania roll-up’a dla Fundacji LGBT Business Forum? KPH zauważyła, że jest to pierwszy taki wyrok w historii polskiego prawa. Afera nadal się toczy, do sprawy włączył się minister Ziobro, a my przedstawimy jej dalszy ciąg. Nie będzie Tęczowej Pszczoły dla Adama J.... Czytaj więcej...
1 12 13 14 15 16 18