Aktualności Travel 

Tra­ge­dia w Bar­ce­lo­nie – wśród prze­stra­szo­nych tury­stów goście Cir­cuit Festi­val

Ostat­nino zapra­sza­li­śmy Was na pierw­szą pol­ską edy­cję Cir­cuit Festi­val i infor­mo­wa­li­śmy, że serce imprezy jest w Bar­ce­lo­nie, a jego orga­ni­za­to­rzy obcho­dzą wła­śnie 10 lat wyda­rze­nia. Wczo­raj dotarła do nas przy­kra wia­do­mość – w tury­stycz­nej czę­ści, Ram­blas, van wje­chał w tłum ludzi.

Bajeczne waka­cje

Nic dziw­nego, że Hisz­pa­nia przy­ciąga wielu tury­stów. Malow­ni­cze widoki, cie­pło, cie­kawa kuch­nia, otwarci ludzie – te aspekty są skład­ni­kami bajecz­nej wycieczki. Szcze­gól­nie w okre­sie waka­cyj­nym. W tym roku dodat­kiem do tych fajer­wer­ków jest 10 impreza Cir­cuit Festi­val, roz­krę­cana przez bar­ce­loń­ską Mati­nee Group. Zabawa zapla­no­wana została na 5–20.08 br. Dla uczest­ni­ków prze­wi­dziano np. pokazy DJ-skie, taneczne i dużo dobrej zabawy.

W szczy­cie sezonu tęczowi tury­ści z całego świata przy­je­chali, by bawić się na „głów­nej impre­zie” oraz na „WE party”. Do mia­sta przy­je­chali także ludzie, któ­rzy nie uczest­ni­czą w wyda­rze­niu, a chcieli po pro­stu zoba­czyć coś cie­ka­wego, poznać lokalną kul­turę i na spo­koj­nie odpo­cząć lub poim­pre­zo­wać w ulu­bio­nych klu­bach, albo pójść na zakupy.

Prze­rwany sen

Wczo­raj sen o cudow­nych waka­cjach został zakłó­cony. Doszło do wypadku, który wła­dze Hisz­pa­nii okre­ślają jako atak ter­ro­ry­styczny. To kolejna w Euro­pie napaść na ludzi przy uży­ciu samo­chodu. Tym razem van wje­chał w ludzi relak­su­ją­cych się w tury­stycz­nej czę­ści Bar­ce­lony – ulicy La Ram­bla. Na miej­scu, jak donosi gazeta el Pais, były tuziny ludzi. Poli­cja rapor­tuje o 13 ofia­rach śmier­tel­nych i 100 ran­nych. Sprawca uciekł pie­szo z miej­sca wypadku i pra­wie na pewno nie miał przy sobie broni. Sta­ty­styki są prze­ra­ża­jące: to już 8 tak tragiczne w skutkach zdarzenie w ciągu roku.

Do ataku przy­znaje się Pań­stwo Islam­skie. Bar­ce­lona była jed­nym z ognisk prze­mocy. Do nie­po­ko­ją­cych sytu­acji doszło także w Cam­brils, gdzie w nocy zastrze­lono 5 tet­to­ry­stów. Trze­cim miej­scem było Alca­nar. Wybuchł tam dom, bar­dzo moż­liwe, że zajął się ogniem w wyniku wybu­chu przy­go­to­wa­nego uprzed­nio ładunku. Jedna osoba zmarła, 16 zostało ran­nych. Moż­liwe, że połą­czone z wyda­rze­niami z Bar­ce­lony jest zaj­ście w Sant Just Desvern. Wła­ści­ciel samo­chodu zmarł na miej­scu, a kie­rowcy szuka poli­cja.

Zamknięto węzły komu­ni­ka­cyjne i metro oraz pouczono ludzi, by nie zbli­żali sie do Placu Kata­loń­skiego. Prze­stra­szeni miesz­kańcy i tury­ści szu­kali schro­nie­nia w skle­pach i loka­lach gastro­no­micz­nych.

O roz­woju sytu­acji opo­wie­dział sta­cji BBC News jeden z orga­ni­za­to­rów Cir­cuit Festi­val, Ste­ven Tur­ner.

„Ludzi w moim biu­rze widzieli vana najeż­dża­ją­cego w tłum ludzi na La Ram­blas” – wspo­mina.

Tur­ner zauwa­żył też trójkę lub czwórkę ludzi leżą­cych na ziemi. Było „dużo kare­tek pogo­to­wia i uzbro­jo­nej poli­cji z kara­bi­nami sztur­mo­wymi”.

Na stro­nie wyda­rze­nia imprezy poja­wiła się infor­ma­cja o odwo­ła­niu wczo­rajszej zabawy w Raz­zma­tazz. Andrea Finardi z Mati­nee Group napi­sał o anu­lo­wa­niu wyda­rze­nia w celu oka­za­nia sza­cunku i soli­dar­no­ści ofia­rom i potę­pie­nia tego, co się wyda­rzyło.

„Dzi­siej­szy dzień nie jest prze­zna­czony na tańce. (…)Nasze myśli są z ofia­rami i ich bli­skimi. Bar­ce­lona i to, co repre­zen­tuje, jej miesz­kańcy i wszy­scy Ci, któ­rzy kochają mia­sto: jeste­śmy bar­dziej zjed­no­czeni, niż kie­dy­kol­wiek. Cir­cuit Festi­val będzie kon­ty­nu­owany jutro z pla­no­wa­nym pro­gra­mem. Będziemy robić swoje jeszcze sil­niej,niż kie­dy­kol­wiek. Razem, jeste­śmy nie do zatrzy­ma­nia.” – wyznał.

Mamy nadzieję, że nic nie stało się Wam, ani Waszym zna­jo­mym, przy­ja­cio­łom, czy rodzi­nie.

Żró­dła: onet.plfacebook.compinknews.co.uk, fot. Quartz

Polecane artykuły

Zostaw komentarz