Aktualności Sport i zdrowie 

Sędzia pił­kar­ski znany z Pre­mier League wyouto­wał się

W Lidze zna­nej także jako Pre­miership Ryan Atkin jest czwar­tym arbi­trem. Pra­cuje także pod­czas meczy niż­szej rangi – wtedy stoi naj­wy­żej w hie­rar­chii wśród kole­gów po fachu. Jest też pierw­szym sędzią piłki noż­nej na tere­nie Wysp Bry­tyj­skich, który zde­cy­do­wał się na coming out.

Uczest­ni­czyć całym sobą

Ci z Was, któ­rzy inte­re­sują się piłką nożną, pew­nie koja­rzą sędziego Ryana Atkina. 32– letni Bry­tyj­czyk jest zarówgo głów­nym sędzią w meczach niż­szej rangi, jak i czwar­tym arbi­trem w pre­sti­żo­wej Pre­mier League. Jest także pierw­szym ujaw­nionym gejem w śro­do­wi­sku bry­tyj­skich arbi­trów spor­to­wych. O swo­jej orien­ta­cji opo­wie­dział 10.08 br., czyli dzień przed otwar­ciem sezonu 2017/2018 eks­tra­klasy.

Atkin wyouto­wał się pod­czas wywiadu udzie­la­nego sta­cji Sky Sports. Popu­larny arbi­ter poru­szył tematy sportu, rów­no­ści, dobrego saopo­czu­cia, oraz rela­cji zacho­dzą­cych mię­dzy tymi aspek­tami

Pod­kre­ślił, że jeśli ktoś żyje w zgo­dzie ze sobą i czuje się dobrze w swo­jej skó­rze – wpływa to pozy­tyw­nie na jego wydaj­ność.

Tłu­ma­czył Sky Sports, także to jak postrzega swoją orien­ta­cję. Jego zda­niem „Bycie gejem nie ma żad­nego zna­cze­nia, jeśli cho­dzi o pro­wa­dze­nie meczy pił­kar­skich” – mówił. Ma to jed­nak zna­cze­nie, jeśli mówimy o rów­no­ści i róż­no­rod­no­ści, ponie­waż „ważne jest, by być kim się chce i być akcep­to­wa­nym za to, jakim się jest”.

Sam chęt­nie włą­cza się w dzia­ła­nia poświę­cone spo­łecz­no­ści LGBTQ+ i uwraż­li­wia­nie na jej prawa czy dys­kry­mi­na­cję, któ­rej doświad­cza. Sam ni­gdy nie spo­tkał się z przy­krym trak­to­wa­niem ale jego zna­jomi, czy inni ludzie, o któ­rych sły­szał – ow­szem. Ma też świa­do­mość ryzyka, jakie powią­zane jest z wyj­ściem z szafy. Miejmy jed­nak nadzieję, że dalej będzie mógł cie­szyć się spo­ko­jem.

Spor­to­wiec łamie ste­reo­typy mówiące o tym, że homo­sek­su­alni pano­wie nie inte­re­sują się piłką nożną i udo­wad­nia, że te dwa aspekty nie wylu­czają się wza­jem­nie.

Prze­ko­ny­wał też, że pro­fe­sjo­na­lizm w zawo­dzie arbi­tra jest moż­liwy do osią­gnię­cia wtedy, gdy sędzia uczest­ni­czy w meczu „całym sobą, swoją oso­bo­wo­ścią”. Według opi­nii Bry­tyj­czyka umoż­li­wia to podej­mo­wa­nie lep­szych decy­zji.

Homo­fo­bia piłką się toczy.

Redak­cja Queer.pl zauważa, że śro­do­wi­sko pił­kar­skie wciąż boryka się z pro­ble­mem homo­fo­bii. Wyniki badań pt. Out on the Fields i badań orga­ni­za­cji Sto­ne­wall prze­pro­wa­dzo­nych w 2015 r. nie są opty­mi­styczne. Jasno poka­zują, że w świe­cie piłki noż­nej panuje kul­tura wro­go­ści wobec gejów, któ­rzy są jego czę­ścią.

70% męż­czyzn poni­żej 22 roku życia w stu­diu Out on the Fields z 2015 r. przy­znało się do czę­ścio­wego lub cał­ko­wi­tego ukry­wa­nia swo­jej sek­su­al­no­ści przed kole­gami z dru­żyny. Miało to ich ochro­nić przed znę­ca­niem się, ostra­cy­zmem ze strony kole­gów czy dys­kry­mi­no­wa­niem przez spor­to­wych decy­den­tó­w. Dodat­kowo 84% bada­nych wspo­mniało, że sły­szało pod­czas gry nie­wy­bredne żarty na tle orien­ta­cji sek­su­al­nej.

Sytu­acji panu­ją­cej w spo­rcie pota­no­wiła się przyj­rzeć także ora­ni­za­cja Sto­ne­wall. Wyniki badań przez nią prze­pro­wa­dzo­nych poka­zują, że 72% kibi­ców spor­to­wych usły­szało bar­dziej agre­sywne zaczepki mające miej­sce na boisku.

Jesus Tomil­lero, pierw­szy ujaw­niony sędzia w Hisz­pa­nii, w ub. r. otrzy­my­wał śmier­telne pogróżki po swoim coming oucie. Gdy po prze­rwie wywo­ła­nej nasi­la­jącą się pod jego adre­sem agre­sją wró­cił na boisko – zapew­niono mu ochronę poli­cyjną.

Col­lins z bry­tyj­skiej par­la­men­tar­nej Komi­sji ds. kul­tury, mediów i spor­tów uważa, że „homo­fo­biczne nad­uży­cia na boiskach są tak samo nie do przy­ję­cia, jak rasi­stow­skie zacho­wa­nia i powinny być trak­to­wane tak samo poważ­nie”.

Komi­sja ta na początku br. wydała raport, w któ­rym zapro­pon­wo­wała ostre i natych­mia­stowe sank­cje dla zwo­len­ni­ków fut­bolu dopusz­cza­ją­cych się homo­fo­bi­czych nad­użyć. Skut­kiem sto­so­wa­nia prze­mocy mia­łyby być roczne lub dwu­roczne zakazy uczest­ni­cze­nia w meczach.

Bar­dzo otwarta na tęczo­wych zawod­ni­ków jest Pre­mier League, odby­wa­jąca się w Zje­do­czo­nym Kró­le­stwie już od 1992. Razem z orga­ni­za­cją Sto­ne­wall zaini­cjo­wały w 2013 r. kam­pa­nię Rain­bow Laces. Polega ona na tym, że każdy zawod­nik otrzy­muje przed meczem tęczowe sznu­rówki, by oka­zać soli­dar­ność swoim homo­sek­su­al­nym lub bisek­su­al­nym kole­gom.

W lutym ubiegłego roku w roz­gryw­kach doszło do wymiany sznu­ró­wek mię­dzy kapi­ta­nami klu­bów Meche­ster Uni­ted i Arse­nal Lon­dyn. Cały mecz był roze­grany w duchu walki z homo­fo­bią – nie tylko na boisku, ale także w codzien­nym życiu.

W zeszłym roku akcja Rain­bow Laces została uzu­peł­niona o tęczowe flagi, a pod­czas 10 naj­waż­niek­szych meczy włą­czone zostały spoty rekla­mowe kam­pa­nii, a eks­tra­klasa udo­stęp­niła na insta­gra­mie swoje logo na tle tęczy. Wiele angiel­skich sta­dio­nów roz­bły­sło tęczo­wymi świa­tłami.

Szef angiel­skiej Pre­miership, Richard Scu­da­mor, jest przy­chylny inklu­zyw­no­ści i róż­no­rod­no­ści w piłce noż­nej i ogól­nie w spo­rcie: „Poprzez wspie­ra­nie i dołą­cze­nie do kam­pa­nii chcemy poka­zać, że ludzie LGBT są ważną i inte­gralną czę­ścią naszej spo­łecz­no­ści” – tłu­ma­czył.

Sam Atkin zauważa, że pro­blem homo­fo­bii jest wciąż aktu­alny. Jed­nak z bie­giem czasu widoczne są pewne postępy. Arbi­ter spor­towy radzi, by zmie­niać kul­turę i grę przez zmianę spo­sobu myśle­nia. Zwraca też uwagę na to, że cho­ciaż „sędzio­wie pił­kar­scy są czę­sto kry­ty­ko­wani z róż­nych powo­dów, ich orien­ta­cja nie może być jed­nym z nich”.

Na szczęć­cie spor­to­wiec nie miał tak przy­krych doświad­czeń, jak Tomil­lero i otrzy­mał wiele wspar­cia. Oka­zał je np. Mike Riley, kie­ru­jący pracą arbi­trów w jed­no­stce PGMOL. Doce­nił on zaan­ga­żo­wa­nie i entu­zjazm Atkin’a oraz postępy, jakie poczy­nił. Uznał też, że prze­sła­nie, jakim podzie­lił się ze świa­tem jest bar­dzo mocne.

„Dum­nie wspie­ramy go w pod­kre­śla­niu, iż – nie­za­leż­nie od obra­nej życio­wej drogi – ludzie wyko­nują swoją pracę lepiej, gdy mogą być sobą” – chwa­lił w imie­niu całego PGMOL.

Na coming out Atkina pozy­tyw­nie zare­ago­wał także Neale Barry z Angiel­skiej Fede­ra­cji Pił­kar­skiej. Barry zapew­nił, że FA wpiera wszyst­kich sędziów i dąży do pomocy w roz­woju oraz mak­sy­mi­li­zo­wa­nia ich poten­cjału.

Dyrek­tor ds. Kam­pa­nii w Sto­ne­wall cie­szy się, że 32– latek może być otwarty w spra­wach swo­jej sek­su­al­no­ści. Pod­kre­śla rolę sojusz­ni­ków, a samego Atkina nazywa wzo­rem do naśla­do­wa­nia.

Źró­dła: theguardian.com [1] [2]telegraph.co.uktvn24.plwikipedia.org, queer.pl [1] [2] [3], fot. infobae.com

Polecane artykuły

Zostaw komentarz

×