Aktualności Lifestyle 

Pogo­dy­nek z Walii uho­no­ro­wał Drag Day

Część z Was pew­nie wie, że 17 lipca obcho­dzimy mię­dzy­na­ro­dowy Drag Day. Z tej oka­zji walij­ski pogo­dy­nek ukrył w swo­jej pro­gno­zie nawią­za­nia do kul­tury Drag Queens i Drag Kings.

Pogoda też może być glam.

17 lipca to powód do świę­to­wa­nia dla wszyst­kich Drag Queen, Drag King oraz ich sym­pa­ty­ków. To wła­śnie wtedy obcho­dzimy mię­dzy­na­ro­dowy Drag Day. Z tej oka­zji Owain Wyn Evans, wyouto­wany pogo­dy­nek, posta­no­wił wyko­nać ukłon w stronę osób, któ­rym to święto jest szcze­gól­nie bli­skie.

Wczo­raj­szemu odcin­kowi pro­gnozy pogody, którą pro­wa­dzi na ante­nie BBC, nadał iście bajeczny kli­mat.

Ile „oczek” wyła­pa­li­ście?

Evans zapro­sił widzów do zabawy. W swo­jej pogo­do­wej zapo­wie­dzi poukry­wał nawią­za­nia do kul­tury Drag, a następ­nie na twit­te­rze zapy­tał publicz­ność ile wspo­mnia­nych postaci udało im się odgad­nąć. Odci­nek pro­gramu walij­skiego spi­kera trwa tylko minutę. Mimo ogra­ni­czo­nego czasu udało Mu się „puścić oko” do naj­bar­dziej sław­nych Kró­lo­wych.

Pre­zen­ter wspo­mniał także o Char­lie Hides, gdy zapo­wia­dał zachmu­rze­nia. „That sun­shine Char­lie Hides behind all of these clo­uds for a time. ” – powie­dział. Walij­czyk doce­nił także nasj­słyn­niej­szego Drag Queen i jego kla­syczne już powie­dzonko „sashay away”, które znamy z jego autor­skiego pro­gramu Drag Race. Diva wypo­wiada je pod­czas eli­mi­no­wa­nia uczest­ni­ków. Wzmiankę o RuPaulu Andre­wie Char­les’ie spec od pogody zawarł w infor­ma­cji doty­czą­cej ruchu fron­tów atmos­fe­rycz­nych.

Co mogą jesz­cze robić fronty atmos­fe­ryczne? Np. wzo­sić się. Ten fakt nie mógł obyć się bez przy­po­mnie­nia hitu, któ­rym w 2014 r. Con­chita pod­biła Kon­kurs Euro­wi­zji. Pod koniec odcinka gwiaz­dor walij­skiej tele­wi­zji się­gnął po wah­la­rzyk i oznaj­mił, że będzie chłodno (” it’s going to get bre­ezey”).

Zwy­cięzca tygo­dnia

Pomysł Evansa przy­padł do gustu publicz­no­ści. Świad­czy o tym ponad 6 tys. polu­bień posta. Walij­czyk został także boha­te­rem arty­kułu lokal­nej gazety (a teraz i gwiazdą naszego por­talu).

Spi­ker przy­znał, że stara się, by każda odsłona jego pogo­do­wej zapo­wie­dzi była inna. W związku z tym, że uwiel­bia Drag Queen i dzięki Drag Day przy­da­rzyła się oka­zja do doce­nie­nia ich pracy – posta­no­wił zawrzeć w swo­jej wypo­wie­dzi jak naj­wię­cej imon swo­ich ulu­bień­ców. Wszystko musiało być dobrze roz­pla­no­wane, żeby show miało sens. Pra­cow­nik BBC spę­dził więc nad obmy­śle­niem tek­stu sporo czasu.

Wysi­łek się opła­cił, co można zaob­ser­wo­wać na twit­te­rze Evansa. Do fanów jego ponie­dział­ko­wego występu dołą­czyły sławy sceny, które wcze­śniej przy­wo­łał.

„Owain, jesteś zwy­cięzcą tygo­dnio­wego wyzna­nia” – pochwa­lił RuPaul. Zaw­tó­ro­wał mu Jego pod­opieczny z pro­gramu Drag Race – Char­lie Hides – i posłał fanowi słowa uzna­nia pro­sto ze sło­necz­nej Austra­lii.

„Wyję! Dopiero obu­dzi­łem się w Mel­bo­urne i pra­wie poplu­łem się kawą: ) „ – Zach­wy­cał się uczest­nik Drag Race.

Popu­lar­ność odcinka naj­wy­raź­niej ucie­szyła autora. Komen­ta­rze, jakie poja­wiły się pod jego video zamiesz­czo­nym na twit­te­rze „spra­wiły, że miał ochotę non­sza­lancko kąpać się w szam­pa­nie”. Podzię­ko­wał i dodał tek­stową imi­ta­cję trze­po­ta­nia wah­la­rzem.

Mimo, że mię­dzy­na­ro­dowy Drag Day już za nami, to – z małym opóź­nie­niem – Wszyst­kim Drag Queens i Drag Kings życzymy szczę­ścia, pomyśl­no­ści, bajecz­nego życia i dużo szam­pana!

Ewa Berdnarek

Źró­dła: pinknews.co.uk, wikipedia.org [1][2]ru­pauls­dra­grace.wikia.com, fot. pinknews.co.uk

Polecane artykuły

Zostaw komentarz