Aktualności Sport i zdrowie 

Histo­rie dzia­ła­czy ACT UP chro­nione dzięki pro­jek­towi dok­to­ranta z Yale Uni­ver­sity

30 lat temu, w marcu, powstała koali­cja ACT UP, łącząca dzia­ła­czy uświa­da­mia­ją­cyh w zakre­sie HIV i AIDS która uczy­niła akty­wizm waż­nym aspek­tem poli­tyki społecznej LGBTQ+. Dziś dok­to­rant histo­rii z Yale Uni­ver­sity, moty­wo­wany ochroną spo­łe­czeń­stwa przed rzą­dami Trumpa, roz­wija oralny pro­jekt, mający na celu utrwa­le­nie histo­rii boha­te­rów tej ekipy i ukształ­to­wa­nia nowego poko­le­nia dzia­ła­ją­cych.

Cisza= Śmierć

AIDS Coali­tion to Unle­ash Power powstała w marcu 30 lat temu (1987 r.) w Nowym Jorku w ramach Les­bian and Gay Com­mu­nity Servi­ces Cen­ter.

Jest to Mię­dzy­na­ro­dowa, wspie­ra­jąca grupa zrze­sza­jąca dzia­ła­czy i dzia­łaczki, uświa­da­mia­ją­cych w zakre­sie HIV I AIDS. Osoby udzie­la­jące się w niej mają na celu wpły­wa­nie na życie osób z HIV i/lub AIDS oraz dotknię­tych pan­de­mią, wywal­cze­nie odpo­wied­niego pra­wo­daw­stwa, opieki zdro­wot­nej. Cała dzia­łal­ność ACT UP objęta jest wymow­nym hasłem Cisza = Śmierć.

Wszystko zaczęło się od wystą­pie­nia Larry’ego Kra­mer’a w jed­nej z sesji prze­mów. Wypo­wia­dał się wtedy prze­ciwko poli­tycz­nej – w swo­jej oce­nie – nie­udol­no­ści grupy Gay Men’s Health Cri­sis (GMHC). Współ­two­rzył ją w 1982 r. Jednak po roku posta­no­wił opu­ścić zespół. Słowa Kra­mer’a spo­tkały się z dużym zain­te­re­so­wa­niem publiki. W pew­nym momen­cie zwró­cił się do słu­cha­czy z pyta­niem „Czy chcemy zało­żyć nową orga­ni­za­cję poświę­coną poli­tycz­nej dzial­no­ści?” – wspo­mniał Douglas Crimp, pro­fe­sor histo­rii sztuki z Uni­ver­sity of Roche­ster.

Dzia­ła­nia zwią­zane z zakła­da­niem ACT UP zaczęły się już dwa dni póź­niej i uczest­ni­czyło w nich ok. 300 osób, które pod­czas sesji wyra­ziły swój entu­zjazm w związku z pro­po­zy­cją ini­cja­tora pro­jektu.

Wśród akcji pro­wa­dzo­nych przez Koali­cję możemy wymie­nić np. pro­te­sty na Wall Street w walce o eks­pe­ry­men­talne leki; przy­ku­wa­nie się do bal­konu vip-ów nowo­jor­skiej giełdy papie­rów war­to­ścio­wych by wyra­zić sprze­ciw wobec wygó­ro­wa­nych cen jedy­nego dostęp­nego leku. Pro­te­sto­wali także w budyku lokal­nej poczty głów­nej, korzy­sta­jąc z popu­lar­no­ści tematu o podat­ni­kach wypeł­nia­ją­cych doku­menty w ostat­niej chwili. Wtedy też ACT UP zaczęła uży­wać do walki z sys­te­mem swo­ich pla­katów z hasłem oraz różo­wym trój­ką­tem.

Gło­śną sprawą była też demon­stra­cja w sie­dzi­bie Admi­ni­stra­cji Żyw­no­ści i Leków, którą udało się zablo­ko­wać na cały dzień. Według mediów, była to naj­więk­sza demon­stra­cja od czasu pro­te­stu prze­ciwko woj­nie w Wiet­na­mie. W 1988 r. kobiety z ACT UP weszły w kon­flikt z maga­zy­nem Cosmo­po­li­tan ze względu na opu­bli­ko­wa­nie arty­kułu autor­stwa psy­chia­try Robert E. Gould, zawie­ra­ją­cego kłam­liwe infor­ma­cje na temat seksu bez zabez­pie­cze­nia. Akty­wistki wal­czyły także z Cen­trum Kon­troli Cho­rób o defi­ni­cję AIDS ukutą przez tą jed­nostkę.

Inne akcje doty­czyły kam­pa­nii „Zatrzy­mać Kościół”. Była też demon­stra­cja taneczna przed Naro­do­wym Insty­tu­tem Zdro­wia, „Dzień Despe­ra­cji” i ini­cja­tywa uświa­da­mia­nia dzie­cia­ków ze szkół w Seat­tle pod­jęta przez tam­tej­szy oddział. Dzia­łal­ność ruchu została udo­ku­men­to­wana w fil­mie „Fight Back, Fight AIDS: 15 lat dzia­łal­nośći ACT UP”.

Zacho­wać opo­wie­ści

Doro­bek ACT UP doce­nił jeden z dok­to­ran­tów Yale Uni­ver­sity – Joey Pla­ster. Histo­ryk przy­znaje, że moty­wa­cję do dzia­ła­nia odkrył w sobie po fak­cie wygra­nia wybo­rów pre­zy­denc­kich przez Donalda Trumpa.

„Byłem w szoku [po Listopadzie], ale gdy to opa­dło, posta­no­wi­łem coś zro­bić” – powie­dział redack­cji the Advo­cate.

Wyznał także, że sam miesz­kał w Nowym Jorku poczas wybo­rów i zamie­sza­nia, jakie powstało po nich. Pro­te­sty ACT UP i jej wizu­alny prze­kaz miały na niego realny wpływ. W pamięć zapadł mu szcze­gól­nie pla­kat ze sztan­da­ro­wym hasłem orga­ni­za­cji. Doce­nił też spo­sób, w jaki dawni dzia­ła­cze poma­gali nowej gene­ra­cji nie­po­kor­nych.

To dało mu pomysł, by – dzięki udo­ku­men­to­wanm wspo­mnie­niom doświad­czo­nych człon­ków – przy­go­to­wać mło­dzież do walki o swoje prawa z oso­bami pokroju Trumpa czy Pence’a.

Pla­ster roz­po­czął więc przed­się­wzię­cie, które mia­łoby utrwal­lić oralne histo­rie ok. 40 dzia­ła­czy ACT UP z San Fran­ci­sco w mate­riale fil­mo­wym. Pomy­sło­dawca chce też stwo­rzyć połą­cze­nie i umoż­li­wić kon­wer­sa­cję przed­sta­wi­cie­lo­m mło­dego i star­szego poko­le­nia z San Fran­ci­sco w celu prze­kazania dzie­dzic­twa naj­młod­szym akty­wi­stom dzia­ła­ją­cym na rzecz spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej.

Do tej pory aż 60 wete­ra­nów zgło­sziło chęć udzie­le­nia wywiadu Pla­ster’owi. On sam prze­pro­wa­dził już sie­dem z nich. Szkoli też mło­dych ludzi poni­żej „trzy­dziestki” do prze­pro­wa­dza­nia kolej­nych roz­mów.

Jedna z osób, która zgo­dziła się na wywiad jest pie­lę­gniarką spe­cja­li­zu­jącą się w opiece nad pacjen­tami z HIV/AIDS i chcia­łaby, by jej śro­do­wi­sko także wparło ini­cja­tywę histo­ryka. Tuż po roz­po­czę­ciu przez nią kariery zawo­do­wej – do szpi­tali zostały wpro­wa­dzone tera­pie sko­ja­rzone.

„(…) widziała, jak ludzie zaczy­nają czuć się dobrze, wsta­wali z łóżek szpii­tal­nych. (…) Teraz jest w sta­nie dotrzeć do swo­ich klien­tów, któ­rzy nie­dawno pod­dali się sero­kon­wer­sji i powie­dzieć im, że będą mogli dłu­go żyć. Z pew­no­ścią czuła się jak akty­wistka ACT UP” – rela­cji­nuje Pla­ster i zazna­cza, że ruch bez­po­średni miał nie­ba­ga­telny wpływ na umoż­li­wie­nie wpro­wa­dze­nia tych tera­pii.

Gdy wszyst­kie wspo­mnie­nia zaan­ga­żo­wa­nych osób zostaną zebrane (według planu prace mają się zakoń­czyć w 2019 r.) „ojciec” przed­się­wzię­cia opu­bli­kuje je na spe­cjal­nej stro­nie, udo­stępni w San Fran­ci­sco’s LGBT Museum. Moż­liwe także, że doświad­cze­nia opo­wie­dziane przez auto­rów opo­wie­ści zostaną zawarte w peł­no­me­tra­żo­wym fil­mie doku­men­tal­nym.

Źró­dła: advocate.com, wikipedia.org [1] [2] [3]actupny.org,

Polecane artykuły

Zostaw komentarz

×