Aktualności Kultura 

Gwiazda serialu „Heroes” pisze coming outo­’owy list do fanów

Jedną z nie­zręcz­nych chwil dla osób LGBT jest ta, w któ­rej ktoś doko­nuje za nie coming out’u. W takiej sytu­acji posta­wiony został aktor znany jako Zach z serialu „Heroes”. Wyrę­czył go lau­reat nagrody Out­fest Achie­ve­ment Award – Bry­an Ful­ler. Po tym zda­rze­niu Tho­mas Dek­ker napi­sał wzru­sza­jący list do publicz­no­ści i opu­bli­ko­wał go na swoim insta­gra­mo­wym pro­filu.

Outo­wa­nie na Out­fest

Za nami już 35-ta edy­cja ame­ry­kań­skiego festi­walu fil­mo­wego Out­fest (6 – 16.07 br.). Orga­zni­za­to­rzy wyda­rze­nia mają na celu pro­mo­wa­nie rów­no­ści. By to osią­gnąć – zbie­rają tęczowe histo­rie, sami je opo­wia­dają, w for­mie rucho­mych obra­zów, a także chro­nią i dzielą się nimi wszyst­kimi na wiel­kim ekra­nie. Ini­cja­to­rami wyda­rze­nia są John Rami­rez i Stu­art Tim­mons. W swo­ich stu­denc­kich latach zało­żyli na tere­nie kam­pusu kali­for­nij­skiego UCLA (Uni­ver­sity of Cali­for­nia, Los Ange­les), festi­wal fil­mów z wąt­kiem homo­sek­su­al­nym. Trzy lata póź­niej szer­sza publicz­ność dowie­działa się o „Gay and Les­bian Media Festi­val and Con­fe­rence”, a w 1994 nazwę zmie­niono na Out­fest.

W tym roku jedna z 16 nagród Out­fest Achie­ve­ment Award, nazy­wa­nych „Outies”, tra­fiła do pro­du­centa Bry­ana Ful­lera. W swo­jej prze­mo­wie opo­wia­dał o seria­lach, jakie stwo­rzył i pery­pe­tiach zwią­za­nych z okre­śla­niem sek­su­al­no­ści. poja­wia­ją­cych się w nich postaci. W pew­nym monen­cie powie­dział o zja­wi­sku „hetwa­shingu”. Wymy­ślony przez sie­bie ter­min wytłu­ma­czył jako zmie­nia­nie boha­terów LGBT w osoby hete­ro­sek­su­alne. Takie zabiegi decy­den­tó­w z Hol­ly­wood dotknęły boha­terów tytu­łów takich, jak Water­falls, Pushing Daisies, Dead Like me. W końcu Ful­ler podzie­lił się z publicz­no­ścią histo­rią doty­czącą serialu Heroes.

„Przez chwilę spoj­rza­łem na Heroes, gdzie homo­sek­su­alny boha­ter był „hetwa­sh’o­wany” po tym, jak manadż­ment aktora zagro­ził zdję­ciem go z fabuły serialu jeśli on – postać, nie aktor – byłby gejem”. – opo­wia­dał pro­du­cent. Czy to miała być zabawna aneg­dota?

„Nie mógł­bym być szczę­śliw­szy”

Dek­ker zde­cy­do­wał się na sko­men­to­wa­nie całej sytu­acji w poru­sza­ją­cym poście, zamiesz­czo­nym na insta­gra­mie. Zwró­cił ludziom uwagę na to, że jego sek­su­al­ność ponow­nie została zakwe­stio­no­wana. Stało się to wtedy, gdy „inny ujaw­niony gej wyko­rzy­stał swoją prze­mowę do wyouto­wa­nia go”.

Seria­lowy Zach zazna­czył też, że pomimo, iż w wystą­pie­niu zdo­bywcy Outie nie padło jego nazwi­sko, to szcze­góły łatwo wska­zały publicz­no­ści i mediom, że wła­śnie o niego cho­dzi Ful­le­r’owi. Dek­ker zarzu­cił mu, że okła­mał ludzi, twier­dząc, że aktor się ujaw­nił. Nie było to prawdą, bo nie zro­bił tego „ofi­cjal­nie” póki pro­du­cent nie zro­bił tego w jego imie­niu.

„ Po pro­stu nie godzę się, by ten czło­wiek okra­dał mnie z tej chwa­leb­nej rado­ści, która należy do mnie. Żebym sam mógł powie­dzieć „jestem gejem. Te słowa są hono­rową oznaką, któ­rej nikt Ci nie odbie­rze. Sek­su­al­ność i to, kogo kochasz jest głę­boko oso­bi­stą i skom­pli­ko­waną rze­czą” – napi­sał główny zain­te­re­so­wany.

W swoim prze­ka­zie wspo­mniał też, że coming out nie jest czymś, czego nale­ża­łoby się wsty­dzić i że ze względu na to, ze wymaga poszu­ki­wań i doj­rze­wa­nia w sobie, nie powi­nien być wymu­szony ani sztucz­nie przy­śpie­szony przez osoby postronne. Powi­nien być doko­nany wtedy, gdy ktoś jest na to gotowy. Zachę­cał też osoby LGBT do wza­jem­nej soli­dar­no­ści i podzię­ko­wał za dotych­cza­sowe wspar­cie.

Podzię­ko­wał też, mimo wszystko Ful­le­r’owi za to, że stwo­rzył dla niego spe­cjalną oka­zję do oznaj­mie­nia, że „jest w rze­czy samej, męż­czy­zną który dum­nie kocha innego męż­czy­znę”. Wspo­mniał też o ślu­bie, który zawarł ze swoim uko­cha­nym w kwiet­niu br. „Nie mógł­bym być szczę­śliw­szy” – zade­kla­ro­wał. Wszyst­kiego Naj­lep­szego!

Ewa Bednarek

Źró­dła: advokate.com [1][2]wikipedia.org, fot. telestrekoza.com

Polecane artykuły

Zostaw komentarz