Aktualności Sport i zdrowie 

Światowy Dzień Walki z AIDS

W piątek (1.12 br.) obchodziliśmy Światowy Dzień AIDS, znany także jako Światowy Dzień Walki z AIDS. Na pomysł uhonorowania tej okazji wpadli członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas zebrania, które odbyło się 27.10.1988 r. Czerwona kokardka Początek grudnia to bardzo ważna data. Co roku pierwszego dnia tego miesiąca obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS,... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Niewykrywalny, czyli niezakażający

Pod koniec września br. amerykańskie CDC opublikowało stanowisko, w którym stwierdza, że praktycznie nie istnieje ryzyko zakażenia się wirusem HIV od osoby, która jest na terapii antyretrowirusowej, a jej poziom wiremii jest niewykrywalny. Tym samym CDC oficjalnie dołączyło do szeregu ekspertów i ekspertek oraz kilkuset organizacji z całego świata zajmujących... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Chmielna Express- pierwsza poradnia PReP w Polsce!

Dni 17–24 listopada to okres, gdy od pięciu lat obchodzimy Europejski Tydzień Testowania na HIV i HCV. W związku z tym, że o zdrowie warto dbać – zachęcamy do poddawania się badaniom. Zapraszamy także do pierwszej poradni PReP, której otwarcie zaplanowane jest na 1.12 br. Badajmy się! Każdego roku 2 na 3 osób dowiaduje się, że jest... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Histo­rie dzia­ła­czy ACT UP chro­nione dzięki pro­jek­towi dok­to­ranta z Yale Uni­ver­sity

30 lat temu, w marcu, powstała koali­cja ACT UP, łącząca dzia­ła­czy uświa­da­mia­ją­cyh w zakre­sie HIV i AIDS która uczy­niła akty­wizm waż­nym aspek­tem poli­tyki społecznej LGBTQ+. Dziś dok­to­rant histo­rii z Yale Uni­ver­sity, moty­wo­wany ochroną spo­łe­czeń­stwa przed rzą­dami Trumpa, roz­wija oralny pro­jekt, mający na celu utrwa­le­nie histo­rii boha­te­rów tej ekipy i ukształ­to­wa­nia nowego poko­le­nia dzia­ła­ją­cych. Cisza= Śmierć AIDS... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Sędzia pił­kar­ski znany z Pre­mier League wyouto­wał się

W Lidze zna­nej także jako Pre­miership Ryan Atkin jest czwar­tym arbi­trem. Pra­cuje także pod­czas meczy niż­szej rangi – wtedy stoi naj­wy­żej w hie­rar­chii wśród kole­gów po fachu. Jest też pierw­szym sędzią piłki noż­nej na tere­nie Wysp Bry­tyj­skich, który zde­cy­do­wał się na coming out. Uczest­ni­czyć całym sobą Ci z Was, któ­rzy inte­re­sują się piłką... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Nau­kowcy coraz bli­żej stwo­rze­nia szcze­pionki na hiv!

Ame­ry­kań­scy naukowcy z Naro­do­wego Insty­tutu Zdro­wia, doko­nali odkry­cia, które może przy­czy­nić się do szyb­szego wyna­le­zie­nia szcze­pionki prze­ciwko HIV. Przedmio­tem badań uczo­nych były krowy, któ­rym wsz­cze­piono wirusa. Oka­zało się, że w ciągu nie­spełna dwóch mie­sięcy ich orga­nizmy wytwo­rzyły uni­kalne prze­ciw­ciała, zdolne do poko­na­nia wirusa. Teraz naukowcy zasta­na­wiają się jak wyko­rzy­stać odkry­cie w prak­tyce. Sza­cuje... Czytaj więcej...
1 2 3 4 6
×