Aktualności Sport i zdrowie 

Sędzia pił­kar­ski znany z Pre­mier League wyouto­wał się

W Lidze zna­nej także jako Pre­miership Ryan Atkin jest czwar­tym arbi­trem. Pra­cuje także pod­czas meczy niż­szej rangi – wtedy stoi naj­wy­żej w hie­rar­chii wśród kole­gów po fachu. Jest też pierw­szym sędzią piłki noż­nej na tere­nie Wysp Bry­tyj­skich, który zde­cy­do­wał się na coming out. Uczest­ni­czyć całym sobą Ci z Was, któ­rzy inte­re­sują się piłką... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Nau­kowcy coraz bli­żej stwo­rze­nia szcze­pionki na hiv!

Ame­ry­kań­scy naukowcy z Naro­do­wego Insty­tutu Zdro­wia, doko­nali odkry­cia, które może przy­czy­nić się do szyb­szego wyna­le­zie­nia szcze­pionki prze­ciwko HIV. Przedmio­tem badań uczo­nych były krowy, któ­rym wsz­cze­piono wirusa. Oka­zało się, że w ciągu nie­spełna dwóch mie­sięcy ich orga­nizmy wytwo­rzyły uni­kalne prze­ciw­ciała, zdolne do poko­na­nia wirusa. Teraz naukowcy zasta­na­wiają się jak wyko­rzy­stać odkry­cie w prak­tyce. Sza­cuje... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Rzeżączka – najbardziej rozpoznawalna choroba weneryczna w Europie uodparnia się na antybiotyki!

Nowa super bakteria, odporna na wszystkie znane antybiotyki, zaczyna zagrażać zdrowiu i życiu ludzi - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Tym razem jest to bakteria wywołująca rzeżączkę, chorobę weneryczną powodującą świąd i pieczenie narządów rodnych, ropne wycieki z cewki moczowej i pochwy, zakażenie odbytu i gardła, a w powikłaniach nawet... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo Sport i zdrowie 

„Seks” sło­wem tabu w nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej do WDŻ

Czy jest moż­li­wość zało­że­nia rodziny w tra­dy­cyj­nym, tak uwiel­bia­nym przez PiS, uję­ciu bez współ­ży­cia? Nie bar­dzo. Decy­denci nie biorą tego pod uwagę i seks trak­tują jak słowo tabu. W nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pada ono dwu­krot­nie. Nato­miast słowo rodzina – 173 razy. Rodzina tak, seks nie Pol­ski sys­tem edu­ka­cji dotknęła reforma frak­cji rzą­dzą­cej. I, oczy­wi­ście,... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Klau­zula sumie­nia ogar­nia war­szaw­skie apteki

„Dobra zmiana” ponow­nie daje o sobie znać. Pod jej sztan­da­rem przy­wró­cono koniecz­ność posia­da­nia recepty na anty­kon­cep­cję awa­ryjną i roz­po­wszech­nił się pro­ce­der powo­ły­wa­nia się na „klau­zulę sumie­nia”. Prze­ko­naj­cie się, które sto­łeczne apteki igno­rują dobro pacjentki. Nie­sprzy­ja­jąca sytu­acja poli­tyczna. W Pol­sce przy­bywa aptek, w któ­rych far­ma­ceuci i far­ma­ceutki odma­wiają sprze­daży środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych. Teraz pro­blem nie doty­czy jedy­nie... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Tour de France: kolarz zmienił płeć!

Zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de France z 1984 roku, 58-letni Szkot Robert Millar, zmienił płeć. Obecnie nazywa się Philippa York i pracuje jako dziennikarka. Tegoroczną Wielką Pętlę komentuje dla telewizji ITV4. "Zaproszono mnie do pracy przy Tour de France dla ITV4. To ekscytująca perspektywa” – powiedziała York, która pisze komentarze także dla specjalistycznego... Czytaj więcej...
1 2 3 4 5
×