Aktualności Prawo 

ILGA Europe i KPH wystosowały apel do polskich władz

W ubiegłym tygodniu (1–4.11. br.) odbyła się 21-sza Międzynarodowej Konferencji ILGA Europe. W tym priorytetowym dla tęczowych, europejskich aktywistów wydarzeniu wzięło udział ponad pół tysiąca osób. Członkowie tego stowarzyszenia, wraz z działaczami Kampanii Przeciw Homofobii podczas tego spotkania przygotowali apel o poprawienie sytuacji osób LGBTQ+. Wkrótce dokument zostanie dostarczony polskim władzom. ILGA Europe ILGA... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Ekspert Narodów Zjednoczonych ds. praw osób LGBT ostrzega przed kryzysem

W tym roku represje wobec osób LGBTQ+ niepokojąco się nasiliły. Piętnowanie tęczowej społeczności miało miejsce m.in. w Czeczenii, Egipcie, Tanzanii…. Nieheteronormatywni obywatele doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej. W wielu krajach homoseksualna orientacja wciąż nie jest legalna. Vitit Muntarbhorn, Samodzielny Ekspert Narodów Zjednoczonych ds. praw osób LGBT ostrzega przed kryzysem. Homofobiczny „tygiel” Ten rok był... Czytaj więcej...
Aktualności Lifestyle Prawo 

WHO odebrało Robertowi Mugabe tytuł Ambasadora Dobrej Woli

W ubiegłym tygodniu WHO (World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia), na wniosek swojego nowego dyrektora - Dr Tedrosa Adhanom Ghebreyesus’a - nominowała do tytułu Ambasadora Dobrej Woli Roberta Mugabe. Zespół WHO przemyślał jednak tę nominację i w niedzielę odebrał honory homofobicznemu dyktatorowi z Zimbabwe. Twarda ręka nad Zimbabwe W południowej Afryce leży Zimbabwe. Państwem... Czytaj więcej...
Aktualności Lifestyle Prawo 

100 osób LGBT aresz­to­wa­nych i tor­tu­ro­wa­nych w Azer­bej­dża­nie

Orien­ta­cja homo­sek­su­alna w Azer­bej­dża­nie jest legalna od 2000 r. pomimo tego, wła­dze nagle urzą­dziły nagonkę na swo­ich kolo­ro­wych oby­wa­te­li. W tym tygo­dniu co naj­mniej 100 osób zostało aresz­to­wa­nych. 4,70% Życie osób LGBTQ+ w Azer­bej­dża­nie nie jest pro­ste. Kraj ten zna­lazł się na ostat­nim, 49 – tym, miej­scu ran­kingu Rain­bow Europe, spo­rzą­dzo­nym przez ILGA-Europe. Wynik, jaki... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Ruszył pro­ces Pola­ków oskar­żo­nych o mor­der­stwo bisek­su­al­nego muzyka

W stycz­niu ub. r. dwóch Pola­ków bru­tal­nie pobiło i zgwał­ciło przy uży­ciu dłu­giego przedmiotu Jima Reevesa – lidera popu­lar­nego w latach 90 – tych zespołu Sqe­ezer Arty­sta zmarł w wyniku krwo­toku wewnętrz­nego. W środę (13. 09 br.) Ber­liń­ski sąd otwo­rzył pro­ces. Pro­ku­ra­tur oce­nia, że moty­wem zbrodni była homo­fo­bia. Sqe­ezer Pamię­ta­cie szkolne dys­ko­teki w latach 90 – tych? Na pewno... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Ordo Iuris boi się ogra­ni­cze­nia wol­no­ści do dys­kry­mi­na­cji…

Wła­dze insty­tutu Ordo Iuris wyra­ziły we wto­rek zanie­po­kje­nie sytu­acją w Hisz­pa­nii. Ugru­po­wa­nie poli­tyczne Pode­mos zło­żyło tam w maju br. w izbie niż­szej Kor­te­zów pro­jekt ustawy chro­nią­cej osoby LGBTQ+ przed dys­kry­mi­na­cją. Według Kai Godek i jej przy­ja­ciół – doku­ment przy­go­to­wany przez hisz­pań­skich lewi­co­wych poli­ty­ków jest „poważ­nym zagro­że­niem wol­no­ści” i fawo­ry­zuje tęczową spo­łecz­ność. Możemy! Kim są Hisz­pa­nie... Czytaj więcej...
1 9 10 11 12 13 16