Aktualności Kultura 

Współtworzy „Ucho Prezesa”, od zawsze fascynowała go zbrodnia

Od ponad 20 lat związany jest pan z Kabaretem Moralnego Niepokoju. Pisarzem też nie jest pan od dzisiaj, a właśnie ukazała się pańska książka Zakładnik. Mówi się, że kryminał w Polsce przechodzi swego rodzaju renesans, a polscy autorzy wypychają z księgarskich półek autorów zagranicznych. Skąd pomysł na kryminał? Ulega pan ogólnym trendom czy Zakładnik planowany był... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Tylko dla Was nowa porcja bestsellerów po które warto sięgnąć

Nowy, kry­mi­nał prawniczy Remi­giu­sza Mroza! "Inwigilacja" Chło­pak, który zagi­nął kil­ka­na­ście lat temu na waka­cjach w Egip­cie, odnaj­duje się na jed­nym z war­szaw­skich osie­dli. Posłu­guje się innym imie­niem i nazwi­skiem, i mimo że rodzice roz­po­znają w nim syna, on sam utrzy­muje, że nie ma z zagi­nio­nym nic wspól­nego. Sytu­ację kom­pli­kuje fakt, że po przej­ściu na islam i powro­cie... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Znamy pro­gram poznań­skiego Pride Week a Wy?

Dzi­siaj w Pozna­niu zacznie się trzeci w histo­rii mia­sta Pride Week. Ini­cja­to­rem Festi­walu jest Grupa Sto­ne­wall. Zanim rzu­ci­cie się w wir tęczo­wych wyda­rzeń zobacz­cie, co miłego na Was czeka. Na dobry począ­tek Trzeci Pride Week w Pozna­niu trwać będzie w dniach 17–24.09. br. Dla osób, które włą­czyły się w świę­to­wa­nie walki o rów­ność już dziś, Dru­karnia Skład... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

We wrze­śniu „Anioły w Ame­ryce” zoba­czy­cie nazy­wow­ki­nach.pl

Inte­re­suje Was Teatr? Ceni­cie sztukę nie­ska­żoną cen­zurą w stylu mini­stra Gliń­skiego? W takim razie we wrze­śniu trzy­maj­cie rękę na pul­sie, bo w tym roku jesień zainau­guruje ważne wyda­rze­nie arty­styczne. Dzięki por­ta­lowi nazy­wow­ki­nach.pl w swoim lokal­nym domu dzie­sią­tej muzy będzie­cie mogli­ obej­rzeć retrans­mi­sje spek­taklu „Anioły w Ame­ryce. Gejow­ska fan­ta­zja na moty­wach naro­do­wych”. Anioły nad Nowym Jor­kiem... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Tan­cerka Jacqu­eline Laza Car­rera zaata­ko­wana przez rasi­stów

Rok temu kubań­ska tan­cerka i peda­gog m.in. sty­lów kubań­skich i afro­ku­bań­skich – Jacqu­eline Laza Car­rera – przy­je­chała do Wro­cła­wia, by pra­co­wać w szkole Tor­res Art. Stu­dio. Niek­tó­rym oso­bom jej obec­ność w Pol­sce nie odpo­wiada, dają więc temu wyraz rasi­stow­skimi ata­kami. Ostat­nio zacze­pili ją agre­sywni pseu­do­ki­bice Lechii Gdańsk. Ulu­bie­nica sceny i stu­den­tów Pocho­dząca z Hawany Jacqu­eline Laza... Czytaj więcej...
1 2 3 4 5 14
×