Aktualności Kultura 

Tan­cerka Jacqu­eline Laza Car­rera zaata­ko­wana przez rasi­stów

Rok temu kubań­ska tan­cerka i peda­gog m.in. sty­lów kubań­skich i afro­ku­bań­skich – Jacqu­eline Laza Car­rera – przy­je­chała do Wro­cła­wia, by pra­co­wać w szkole Tor­res Art. Stu­dio. Niek­tó­rym oso­bom jej obec­ność w Pol­sce nie odpo­wiada, dają więc temu wyraz rasi­stow­skimi ata­kami. Ostat­nio zacze­pili ją agre­sywni pseu­do­ki­bice Lechii Gdańsk. Ulu­bie­nica sceny i stu­den­tów Pocho­dząca z Hawany Jacqu­eline Laza... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Kon­kurs Pio­senki Euro­wi­zji 2018 – Kiedy i gdzie?

Lubi­cie Euro­wi­zję? To koniecz­nie sprawdź­cie datę i miej­sce 63. finału tego nie­sa­mo­wi­tego wido­wi­ska. Pod­po­wiemy Wam, że pań­stwo peł­niące rolę gospo­dyni jest bar­dzo LGBT Frien­dly, więc bądźmy goto­wi­ na sporo miłych nie­spo­dzia­nek. „Gay Chri­st­mas” Orga­ni­zo­wana od 1956 r. Euro­wi­zja, co roku przy­ciąga śmiał­ków i śmiał­ki­nie pró­bu­jące swo­ich sił na estra­dzie. Pra­cuje nad nią ponad... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Peada­r O’Gu­ili­n auto­r młodzieżowej powie­ści „The Call. Wezwa­nie”

Wymy­śli­łeś prze­ra­ża­jący świat z dziw­nymi, obrzy­dli­wymi stwo­rami. W Two­jej książce nasto­latki zni­kają na trzy minuty, poja­wiają się w tym pie­kiel­nym świe­cie i muszą pozo­stać przy życiu, wal­cząc z groź­nymi wróż­kami zwa­nymi Sidhe. Skąd ten pomysł? Taki obraz poja­wił się w mojej gło­wie, gdy pew­nego dnia wysze­dłem na spa­cer. Zoba­czy­łem osobę zni­kającą nagle z zatło­czo­nego pokoju. Jej ubra­nia... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Dyrek­tor teatru Royal Sha­ke­spe­are Com­pany pro­te­stuje

Ile jest homo­sek­su­alnych boha­te­rów w dzie­łach Sha­ke­spe­are’a? Wię­cej, niż myśli­cie! Dyrek­tor Royal Sha­ke­spe­are Com­pany posta­na­wia prze­rwać zwy­czaj zamie­nia­nia ról postaci gejów w osoby hete­ro­sek­su­alne. Krótka lek­cja j. pol­skiego Kiedy ostat­nio czy­ta­li­ście jakieś dzieło sir. Wil­liama Sha­ke­spe­are’a? A może potra­fi­cie sobie przy­po­mnieć jakie­goś homo­sek­su­al­nego boha­tera angiel­skiego mistrza pióra? Oka­zuje się, że jest ich wię­cej,... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Gwiazda serialu „Heroes” pisze coming outo­’owy list do fanów

Jedną z nie­zręcz­nych chwil dla osób LGBT jest ta, w któ­rej ktoś doko­nuje za nie coming out’u. W takiej sytu­acji posta­wiony został aktor znany jako Zach z serialu „Heroes”. Wyrę­czył go lau­reat nagrody Out­fest Achie­ve­ment Award – Bry­an Ful­ler. Po tym zda­rze­niu Tho­mas Dek­ker napi­sał wzru­sza­jący list do publicz­no­ści i opu­bli­ko­wał go na swoim insta­gra­mo­wym... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Nie chcą spek­taklu Nurie­jew Przez wątki homo­sek­su­alne

Teatr „Bol­szoj” zrey­gno­wał z wysta­wie­nia sztuki „Nurie­jew” – bio­fra­fii swo­jej naj­więk­szej gwiazdy. Nie odbę­dzie się ani pre­miera, ani żaden spek­takl do końca sezonu obec­nego i kolej­nego. Powo­dem boj­kotu jest mno­gość wąt­ków homo­sek­su­al­nych. Naro­dziny sławy Życie Rudolfa Nurie­jewa od początku bogate było we fra­pu­jące wątki. Gwiaz­dor radziec­kiego baletu przy­szedł na świat w pociągu nale­żą­cym... Czytaj więcej...
1 2 3 4 5 14
×