Aktualności Lifestyle 

Świa­towi poli­tycy i Parada Rów­no­ści. Co je łączy?

Pre­mier Kanady poja­wił się 25.06 br. na Para­dzie Rów­no­ści w Toronto. Dziś szef Kana­dyj­skiego rządu opo­wiada o odpo­wie­dzial­no­ści, jaka spo­czywa na bar­kach świa­to­wych lide­rów w związku z uczest­nic­twem w wyda­rze­niach wspie­ra­ją­cych spo­łecz­ność LGBT. Kolo­rowe Toronto 25 czerwca Pre­mier Kanady dołą­czył do miesz­kań­ców Toronto, by wspól­nie z nimi i z rodziną wziąć udział w lokal­nej Para­dzie Rów­no­ści, na któ­rej świet­nie się bawił.... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Dyrek­tor teatru Royal Sha­ke­spe­are Com­pany pro­te­stuje

Ile jest homo­sek­su­alnych boha­te­rów w dzie­łach Sha­ke­spe­are’a? Wię­cej, niż myśli­cie! Dyrek­tor Royal Sha­ke­spe­are Com­pany posta­na­wia prze­rwać zwy­czaj zamie­nia­nia ról postaci gejów w osoby hete­ro­sek­su­alne. Krótka lek­cja j. pol­skiego Kiedy ostat­nio czy­ta­li­ście jakieś dzieło sir. Wil­liama Sha­ke­spe­are’a? A może potra­fi­cie sobie przy­po­mnieć jakie­goś homo­sek­su­al­nego boha­tera angiel­skiego mistrza pióra? Oka­zuje się, że jest ich wię­cej,... Czytaj więcej...
Aktualności 

Jeni­fer Lopez wspiera niebinarną pocie­chę sio­stry

Do grona otwar­tych na ludzi i ich róż­no­rod­ność gwiazd zde­cy­do­wa­nie należy Jen­ni­fer Lopez. Popu­larna aktorka, pio­sen­karka i bizne­swo­man, znana jest także jako aktywna sojusz­niczka osób LGBT. Ostat­nio udo­wod­niła swoją soli­dar­ność przez pochwa­le­nie na insta­gra­mie niebinar­nego dziecka sio­stry. Coś wię­cej, niż show bus­si­ness Pocho­dząca z Bronksu J. Lo jest kobietą rene­sansu. Śpiewa, tań­czy, gra w fil­mach... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Tel Awiw wal­czy o tęczowe adop­cje

Teore­tycz­nie pary LGBT mogą adop­to­wać dzieci od 2008 r. Ale na­dal otrzy­ma­nie zezwo­le­nia na przy­ję­cie dziecka nie jest łatwym do speł­nie­nia marze­niem. Dotąd udało się to tylko trzem parom. W pią­tek (20. 07 br.) miesz­kańcy Tel Awiwu wyszli na ulicę, by wal­czyć o prawo do rodzin­nego szczę­ścia. Udało się? Początki praw do adop­cji... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Demo­kra­tyczni człon­ko­wie Kon­gresu pozwani za wywie­sze­nie tęczo­wych flag

Cztery osoby będące człon­kami i człon­ki­nią Kon­gresu wywie­siło ostat­nio tęczowe flagi pzy swo­ich gabi­ne­tach. Nie spodo­bało się to Repu­bli­kanowi, Chri­sowi Sevier’owi, więc posta­no­wił pozwać kole­gów i kole­żankę. Kolo­rowy Kon­gres Susan Davis z San Diego, Alan Loven­thal z Long Beach w Kali­forni, Don Beyer z Wir­gi­nii i Earl Blu­me­nauer z Ore­gonu. Co łączy te pra­cu­jące w Kon­gresie osoby? Wszyst­kie zostały... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo Sport i zdrowie 

„Seks” sło­wem tabu w nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej do WDŻ

Czy jest moż­li­wość zało­że­nia rodziny w tra­dy­cyj­nym, tak uwiel­bia­nym przez PiS, uję­ciu bez współ­ży­cia? Nie bar­dzo. Decy­denci nie biorą tego pod uwagę i seks trak­tują jak słowo tabu. W nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pada ono dwu­krot­nie. Nato­miast słowo rodzina – 173 razy. Rodzina tak, seks nie Pol­ski sys­tem edu­ka­cji dotknęła reforma frak­cji rzą­dzą­cej. I, oczy­wi­ście,... Czytaj więcej...
1 39 40 41 42 43 54
×