Aktualności Prawo 

Tel Awiw wal­czy o tęczowe adop­cje

Teore­tycz­nie pary LGBT mogą adop­to­wać dzieci od 2008 r. Ale na­dal otrzy­ma­nie zezwo­le­nia na przy­ję­cie dziecka nie jest łatwym do speł­nie­nia marze­niem. Dotąd udało się to tylko trzem parom. W pią­tek (20. 07 br.) miesz­kańcy Tel Awiwu wyszli na ulicę, by wal­czyć o prawo do rodzin­nego szczę­ścia. Udało się? Początki praw do adop­cji... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Demo­kra­tyczni człon­ko­wie Kon­gresu pozwani za wywie­sze­nie tęczo­wych flag

Cztery osoby będące człon­kami i człon­ki­nią Kon­gresu wywie­siło ostat­nio tęczowe flagi pzy swo­ich gabi­ne­tach. Nie spodo­bało się to Repu­bli­kanowi, Chri­sowi Sevier’owi, więc posta­no­wił pozwać kole­gów i kole­żankę. Kolo­rowy Kon­gres Susan Davis z San Diego, Alan Loven­thal z Long Beach w Kali­forni, Don Beyer z Wir­gi­nii i Earl Blu­me­nauer z Ore­gonu. Co łączy te pra­cu­jące w Kon­gresie osoby? Wszyst­kie zostały... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo Sport i zdrowie 

„Seks” sło­wem tabu w nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej do WDŻ

Czy jest moż­li­wość zało­że­nia rodziny w tra­dy­cyj­nym, tak uwiel­bia­nym przez PiS, uję­ciu bez współ­ży­cia? Nie bar­dzo. Decy­denci nie biorą tego pod uwagę i seks trak­tują jak słowo tabu. W nowej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej pada ono dwu­krot­nie. Nato­miast słowo rodzina – 173 razy. Rodzina tak, seks nie Pol­ski sys­tem edu­ka­cji dotknęła reforma frak­cji rzą­dzą­cej. I, oczy­wi­ście,... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Mar­ce­l Woź­nia­k, auto­r wcią­ga­ją­cego kry­mi­nału „Pow­tórka”

„Pow­tórka” jest Twoim debiu­tem pro­za­tor­skim. Wcze­śniej napi­sa­łeś bio­gra­fię Tyr­manda. Skąd ten prze­skok i dla­czego kry­mi­nał? Tyr­mand dał mi kopa. Ale nie tylko w sen­sie men­tal­nym – była to prze­cież moja pierw­sza książka w ogóle. Otóż, pozna­jąc jego cha­rak­ter i życiową drogę, czy­ta­jąc jego zapi­ski, poją­łem, w czym prze­ja­wia się bycie pisa­rzem. Prze­ja­wia się ono mia­no­wi­cie…... Czytaj więcej...
Aktualności 

“Czy Twój chłopak jest trochę gejem?” – Dżumaga i Gryżewski wyjaśniają

Kobiety mają różne sposoby na radzenie sobie z rozterkami, na jakie napotykają w związku. Czasami organizują naradę z przyjaciółkami, innym razem rozpracowują wszystko same. Zdarza się im także zainsprirować magazynami dla kobiet. Zwolennikom tej metody, zatroskanym męską konkurencją o względy ich partnera, pośpieszyła na pomoc Beata Dżumaga z Cosmopolitan. Dżumaga:... Czytaj więcej...
1 38 39 40 41 42 53
×