Aktualności Lifestyle 

„Odcza­ro­wa­nie” swa­styki się nie udało

Świat mody przwi­tał nową markę odzie­żową – KA Design. Jej zało­ży­ciele zdą­żyli już zaszo­ko­wać świat swo­imi pro­jek­tami bia­łych koszu­lek ze swa­styką na tęczo­wym tle. Swój pomysł tłu­ma­czyli chę­cią przy­wró­ce­nia sym­bolowi jego pier­wot­nego zna­cze­nia – miło­ści, pokoju i zen. Co z tego wynik­nęło? KA Design Nie­dawno na świa­to­wym rynku mody zade­biu­to­wała euro­pej­ska firma... Czytaj więcej...
Aktualności 

Czy Austra­lia doczeka się rów­no­ści mał­żeń­skiej?

Warunki do życia dla spo­łecz­no­ści LGBT w Ausra­lii nie są naj­gor­sze. Ale oby­wa­te­lom i oby­wa­tel­kom na­dal bra­kuje jed­nego – rów­no­ści mał­żeń­skiej. Pre­mier tam­tej­szego rządu zna­lazł się w ośrodku sporu mię­dzy ziry­to­wa­nym spo­łe­czeń­stem, prze­ciw­nym ple­bi­scytowi i gło­so­wa­niu pocz­tów­kami, a par­tią koali­cyjną. Na jaki ruch zde­cy­duje się Mal­colm Turn­bull? Tło poli­tyczne Począt­kowo prawa osób LGBTQ+ były w Austra­lii... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku odrzu­cił wnio­ski naro­dow­ców zakłó­ca­ją­cych Pik­nik Tęczo­wych Rodzin

2 Lipca przed­sta­wi­ciele orga­ni­za­cji PRO – prawo do życia zakłó­cili pik­nik wień­czący Festi­wal Tęczo­wych rodzin. W czwar­tek Sąd Okrę­gowy w Gdań­sku wydał posta­no­wie­nie o słusz­no­ści roz­wią­za­nia zgro­ma­dze­nia pra­wi­co­wych akty­wi­stów przez pre­zy­denta Sopotu. Nieu­dany pik­nik Na początku lipca (2.07 br.) w sopoc­kim klu­bie Ate­lier odbył się ósmy już Pik­nik Tęczo­wych Rodzin, koń­czący Festi­wal im poświę­cony. W pla­nach... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Tan­cerka Jacqu­eline Laza Car­rera zaata­ko­wana przez rasi­stów

Rok temu kubań­ska tan­cerka i peda­gog m.in. sty­lów kubań­skich i afro­ku­bań­skich – Jacqu­eline Laza Car­rera – przy­je­chała do Wro­cła­wia, by pra­co­wać w szkole Tor­res Art. Stu­dio. Niek­tó­rym oso­bom jej obec­ność w Pol­sce nie odpo­wiada, dają więc temu wyraz rasi­stow­skimi ata­kami. Ostat­nio zacze­pili ją agre­sywni pseu­do­ki­bice Lechii Gdańsk. Ulu­bie­nica sceny i stu­den­tów Pocho­dząca z Hawany Jacqu­eline Laza... Czytaj więcej...
Aktualności 

Pamięć mani­fe­sto­fa­wana nie­na­wi­ścią

Minęło 73 lata i dzień od czasu wybu­chu Pow­sta­nia War­szaw­skiego. W opi­nii śro­do­wisk pra­wi­co­wych naj­lep­szą metodą na upa­mięt­nie­nie tych zda­rzeń jest roz­sie­wa­nie nie­na­wi­ści do „wro­gów ojczy­zny”. 73 rocz­nica W 1944 War­szawa zajęta była przez nie­miec­kiego oku­panta. Gdy oka­zało się, że do natar­cia na sto­licę szy­kuje się też woj­sko radziec­kie – gene­rał AK Tade­usz „Bór” Komo­row­ski zde­cy­do­wał... Czytaj więcej...
Aktualności Multimedia 

Wzru­sza­jąca histo­ria zako­cha­nych nasto­lat­ków. „In a Heart­beat”

Beth David i Este­ban Bravo dzięki akcji crowd­fun­din­go­wej stwo­rzyli słodką ani­ma­cję przed­sta­wia­jącą uczu­cie rodzące się mię­dzy dwoma uczniami. Histo­ryjka o rodzą­cym się zauro­cze­niu chłop­ców ma poka­zać, że „miłość jest dla każ­dego, bez względu na płeć” Serce roz­ra­biaka Jona­than i Sher­win mają 13–14 lat i cho­dzą do tej samej szkoły. Jona­than należy do grupy dzie­cia­ków... Czytaj więcej...
1 36 37 38 39 40 54
×