Aktualności Lifestyle 

Austra­lijki jako pierw­sze zale­ga­li­zo­wały swoją rela­cję dzięki umo­wie Ever­more Pledge

Mał­żeń­stwa jed­no­pł­ciowe w Austra­lii wciąż nie są upra­wo­moc­nione. Jednak Carly Nau­gh­ton i Alee Fogarty zna­la­zły swój spo­sób na szczę­ście. Ever­more Pledge. Zaw­sze miło jest nam ogła­szać czy­jąś radość lub opi­sy­wać roman­tyczne chwile, kwit­nącą miłość. Tym razem przed­sta­wimy Wam parę Austra­li­jek z Queen­sland. Poznały się w 2015 dzięki wspól­nym zna­jo­mym. Alee jest tatu­ażystką, a Carly blo­gerką... Czytaj więcej...
Aktualności Kultura 

Nie chcą spek­taklu Nurie­jew Przez wątki homo­sek­su­alne

Teatr „Bol­szoj” zrey­gno­wał z wysta­wie­nia sztuki „Nurie­jew” – bio­fra­fii swo­jej naj­więk­szej gwiazdy. Nie odbę­dzie się ani pre­miera, ani żaden spek­takl do końca sezonu obec­nego i kolej­nego. Powo­dem boj­kotu jest mno­gość wąt­ków homo­sek­su­al­nych. Naro­dziny sławy Życie Rudolfa Nurie­jewa od początku bogate było we fra­pu­jące wątki. Gwiaz­dor radziec­kiego baletu przy­szedł na świat w pociągu nale­żą­cym... Czytaj więcej...
Aktualności Sport i zdrowie 

Klau­zula sumie­nia ogar­nia war­szaw­skie apteki

„Dobra zmiana” ponow­nie daje o sobie znać. Pod jej sztan­da­rem przy­wró­cono koniecz­ność posia­da­nia recepty na anty­kon­cep­cję awa­ryjną i roz­po­wszech­nił się pro­ce­der powo­ły­wa­nia się na „klau­zulę sumie­nia”. Prze­ko­naj­cie się, które sto­łeczne apteki igno­rują dobro pacjentki. Nie­sprzy­ja­jąca sytu­acja poli­tyczna. W Pol­sce przy­bywa aptek, w któ­rych far­ma­ceuci i far­ma­ceutki odma­wiają sprze­daży środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych. Teraz pro­blem nie doty­czy jedy­nie... Czytaj więcej...
Aktualności Prawo 

Angela Merkel a sprawa równości małżeńskiej w Niemczech

W ostatnim czasie z różnych stron świata dobiegają nas wiadomości o kolejnych państwach, których władze zdecydowały się na wprowadzenie równości małżeńskiej. Tym razem gra o legalizację małżeństw jednopłciowych toczy się w Niemczech, gdzie przez lata nie udało się tego dokonać Merkel nie chciała małżeństw Mimo, że w Niemczech od 2001 r. można zawierać związki partnerskie i adoptować... Czytaj więcej...
Kultura Multimedia 

Sense 8 wróci do Netflixa

Popularny serial zniknął z ramówki Netflixa po dwóch sezonach ze względu na niewystarczające środki na jego utrzymanie. Jednak dzięki zaangażowaniu publiczności w 2018 r. pojawi się specjalny, dwugodzinny odcinek. Sądzimy, że wiele osób już nie może się doczekać.  Telepatia i przyjaźń Osadzony w realiach science fiction format może nie uzyskał wyśmienitych... Czytaj więcej...
1 2 3
×